Tag Archives: Wolf yn harnas

Sinjalearre: ‘Obe Postma hie in fyts’ út Wolf yn harnas

Arjan Hut yn de Moanne nû 3, 2017 Efkes op it plaatsje klikke

Wolvejacht

Wolvejacht, muzyk by de dichtbondel ‘Wolf yn harnas’ fan Cornelis van der Wal.

Besprek ‘Wolf yn harnas’ troch Jelle van der Meulen

De lezer van de achterflap van deze nieuwe bundel wordt overdonderd door een stortvloed aan kwalificaties. Ook worden de gedichten in deze bundel vergeleken met het werk van de Franse decadente symbolist en visionaire dichter Arthur Rimbaud tot wie ook Slauerhoff zich aangetrokken voelde. En de achterflap stelt veel vragen, maar geeft geen antwoorden, want: […]

Wolf yn harnas (bywurke 06-11-18)

Bestel. Oer Wolf yn harnas.

Oer Wolf yn harnas (bywurke)

Oer Wolf yn harnas: Eppie Dam: ‘Echte Knilles-fersen. Wat dat binne, ha eardere bondels oantoand: wrange, soms morbide, tagelyk luchtige, altyd yn Van der Wal-humor bebiten gedichten.’ Klik hjir. Josse de Haan: ‘Van der Wals poëtika moat ferovere wurde – it is eksistinsjeel wurk en gjin yllustraasje by de wurklikheid, of in imitaasje fan dat […]

Besprek ‘Wolf yn harnas’ yn it Frysk Deiblêd

No sa, in ynhâldlike resinsje mei in soad ynsjoch: it kin dochs. Abe de Vries oer ‘Wolf yn harnas’. Efkes op ‘e foto klikke.  

Ut Wolf yn harnas: Wêr haw ik west

  Wêr haw ik west Wêr haw ik west? It is my gauris swart en ik sjoch dan de sinne net. Tink oan sinten en de takomst. De takomst is in molkfabryk. Juster lykwols haw ik fytst, grien en blau wiene de kleuren en stadich waaiden wolkens my de kop fol spinnen skjin. Jo komme […]

Besprek Wolf yn harnas troch Josse de Haan

No, sjoch ris oan: in besprek fan ien dy’t àl poëzij lêze kin… Besprek bondel Wolf yn harnas fan Cornelis van der Wal

Trije stjerren fan Eppie foar ‘Wolf yn harnas’

Heden, mar leafst trije stjerren *kuch* fan Eppie Dam kriget Wolf yn harnas yn de Ljouwerter. En no aanst ek noch Abe (in grutte freon fan Eppie) yn it Deiblêd! Ik wol der net al te djip op yngean, mar de lêzer sil sels wol sjen dat Dam wat in min sin hie. Wat moatte […]

JK, in krystgedicht út ‘Wolf yn Harnas’

Klik hjir foar de pdf Klik hjir foar de foardracht