Tag Archives: Wordpress

WordPress yn it Frysk

Wie it jo al opfallen? Dizze side is no einlings yn it Frysk, wat de ferskate ûnderdielen oanbelanget. WordPress is der nammentlik no ek yn ús memmetaal! Hjir del te laden…

Nij plakje

Dit is it nije webstee fan Knilles. WordPress hat safolle mear mooglikheden as web-log… It âlde weblog bliuwt gewoan stean dêr’t it stiet. Dus. It blochke sil faaks noch wat bernesyktes hawwe. Alles wurdt noch moaier en better… In soad wille en argewaasje tawinske! Cornelis van der Wal.