Tag Archives: Ytsje Hoekstra

Betûfte Wraps + updeet

Op de side fan NPE Nieuwsblog steane no de konklúzjes fan Dossier de Contrabas. Lês it mar goed minsken fan HotSum, jimme dy’t noch altyd betrouwen hawwe yn Chrétien Breukers. Abe de Vries, Jetske Bilker, Ytsje Hoekstra en Gerben de Vries, jim bedoel ik. Mar ik kin my der ek wol wat by foarstelle, want […]

Literêre fytstocht: Ytsje Hoekstra + Updeet

Ik fytste niiskrekt efkes nei de LIDL om boadskippen te dwaan. Underweis trof ik Ytsje Hoekstra, ek op ‘e fyts. Wy diene beide krekt oft wy mekoar net seagen, mar dat wie net sa. Ytsje wie lilk op my, se luts in gesicht as in tuorre. Ja minsken: de boadskipper hat it wer dien! It […]

It Swijen fan HotSum

By HotSum is it stil. Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries: se swije. Hoe sit it begelyks mei de troch De Vries oankundige essaybondel? Giet dat noch troch neidat de Provinsje de subsydzje foar in earder essay-projekt ynlutsen hat? ‘Om 15 novimber hinne ferskynt by útjouwerij De Contrabas yn Utert […]

Dossier de Contrabas online

Dossier de Contrabas, makke troch Bart FM Droog, stiet online. ‘De ontwikkelingen rond weblog en uitgeverij De Contrabas, 2005-2014.’ Der is ek in ôfdieling oer de ‘Fryske’ útjeften fan de Contrabas en ûnder oaren de gearwurking mei HotSum. Jûn makaroany mei swarma en griente. Ies lekker.

Berjocht fan de Vlaamse Auteursvereniging

VAV is reeds enkele jaren op de hoogte van gerommel en malafide praktijken binnen een Nederlandse uitgeverij, waarbij ook een  aantal (gerenommeerde) Vlaamse auteurs gedupeerd zijn. Onlangs is een gerechtelijk onderzoek gestart, waarbij een aantal wanpraktijken van de uitgever aan het licht kwamen. Helaas valt daar geen woord over de veelvuldige schendingen van auteursrechten. En […]

Tresoar docht saken mei dubieus figuer

Hoe Sadat? No, sjoch de ûndersteande skens út de Volkskrant fan hjoed mar. En dy gearwurking hat te meitsjen mei HotSum: HotSum is de naam van een nieuwe uitgeverij, die zich gaat specialiseren in Friese poëzie en essayistiek. Oprichters van HotSum zijn Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries. HotSum gaat samenwerken met […]

Wa is Gerben de Vries, en wêrom?

No, wie dat net in moaie ‘scoop’ juster? Abe & konsorten hawwe hjoed yn alle hastigens in parseberjocht opsteld nei oanlieding fan dy nije ‘útjouwerij’. ‘HotSum is in nij útjou-inisjatyf fan Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries. HotSum wol reagearje op ferletten yn de praktyk fan it Frysk skriuwen en […]