Kening Kees          Kristus Pavlov

           Kening Kees (2008)                            Kristus Pavlov (2011)

In nęst jonge magneten (1991)
Sinnestriel op it offermęs (1997)
Subsydzje foar de Graal (2003)
Skalder en it swurd (2004)
Zonderlinge kruising tussen         aap en priester (2006)
Hűn oan 'e himel (2007)