Author Archives

Unike Aksje Kristus Pavlov!

Bestel no by de auteur in spesjaal foar jo synjearre eksimplaar fan Kristus Pavlov. De oplage is beheind, dat wês der gau by! De kosten binne € 15,-. Der wurde jo gjin festjoerskosten berekkene. Wolle jo ek in persoanlike opdracht yn jo eksimplaar skreaun hawwe? Jou it mar troch! Klik hjir foar it bestelformulier

Besprek Steven HP de Jong

Steven HP de Jong: En de inket sil útrinne. It lêste poëzijbesprek fan Cornelis van der Wal foar it Friesch Dagblad.

Besprekken Dam bywurke

Mei Arjan Hut: Tin. Klik hjir.

Foto’s fan Facebook

Fan myn skriuwkeamer.

Besprek Wilco Berga

Harnzer tijgedichten. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 26-03-2011

Besprek Irene Bal

Irene Bal: de genade van een krimpende geest/de genede fan in krimpende geast. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 19-03-2011

Besprekken Dam bywurke

Mei Harnzer Tijgedichten fan Wilco Berga. Klik hjir.

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Abe de Vries: Sprankeskyn. Klik hjirre.

Besprek Willem Abma: Inerlik ferskinen

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 15-01-2011

Besprek Anne Feddema: Torpedo’s los

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad 15-01-2011