Author Archives

Besprek Harmen Wind

Earder ferskynd op 05-02-2011 yn it Friesch Dagblad

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Baukje Wytsma: Sân Wylgen. Klik hjir.

Besprek Albertina Soepboer

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 26-01-2011

Besprekken Dam bywurke

Mei Harmen Wind: Heechtiid. Klik hjir.

Besprek ‘Tin’ fan Arjan Hut

Publisearre yn it Friesch Dagblad, 22-01-2011

Besprekken Dam bywurke

Mei Albertina Soepboer: De trektocht

Âlde keallen mei pindasaus

Wol nijsgjirrich hear, dy argivearre linkjes. Sjoch blochke fan juster. Bygelyks Abe de Vries dy’t op 5 april 2006 skriuwt: ‘Elke kear wer moat Hettinga syn stikjes yn de Moanne misbrûke om syn gram te heljen oer ‘de oaren’. Elke kear moat er op in achterbakse wize besykje syn Gelyk te krijen oer de rêch fan […]

Besprekken Eppie Dam bywurke: Elske Kampen

De bondel ‘Fan glês it brekken’ fan Elske Kampen Klik hjirre

Links út it Argyf

Is tenei rjochtsboppe op dit blog te finen. Dizze links komme dus fan archive.org. Der sitte in protte weblogs tusken dy’t ûnderwilens al troch de makkers fuorthelle binne (dat mienden se alteast…). Klachten oer it al as net wurkjen fan links en al as net bewarre artikels: ik bin allinnich mar de boadskipper. Fryske webloggers […]

Besprekken Dam bywurke

Mei in besprek fan Piter Boersma syn Stjoer de strjitmakker. Klik hjirre.