Cornelis van der Wal

Moanne: april 2010

 • Untheisterjende rôze bamy

  No sa, dêr wie ik al wer. In drokke dei mei it op it net setten fan de nije ensafh. Mar dochs ek in oerke bûten west, om ris te sjen hoe’t yn Snits de keninginnedei fierd waard. Bearegesellich! En wat in enoarm grutte frijmerk hjirre, dêr is Grins neat by. Lykwols neat kocht, want…

 • Kaspar Hauser Liet

  Jawis, alwer in Duo von Däniken Produksje: It Kaspar Hauser Liet.

 • Pratende Slaad

  No op Duo von Däniken

 • Smyt Windows derôf!

  Ja, minsken, heech tiid om hjir wer ris wat tekst del te setten. Ik hie der efkes gjin nocht oan, want jo wurde wolris wat wurch fan dy Fryske literatuer, en dan benammen om de @#&$* (sensuer) dy’t dêr yn omrinne. Der binne aldergeloks ek útsûnderingen! Wat ek meispile dat wie it feit dat myn…

 • Foar al myn fans

  In moaie foto, dan kinne jim wer lekker koese.

 • Besprek Simy Sevenster

  Besprek Simy Sevenster, ferskynd 24-04-2010 yn it Friesch Dagblad. Klik op it plaatsje.

 • Piter Boersma lêst foar út nije bondel

  Op Omrop Knilles fansels. It kulturele alternatyf foar Omrop Fryslân. Klik hjirre.

 • Se mutte fut

  Ja minsken, ik bin in bytsje drok mei allerhanne skriuwwurk, mar ik moat myn trouwe lêzerkes fansels net yn ‘e steek litte. Hee, wat sjoch ik by Buro de Vries? De lêsklub oer de biografy fan prins Bernhard. Ien kear yn de moanne komt de lêsklub byien yn Buro de Vries om in boek te…

 • Fize Wytske

  Duo von Däniken [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3pcMJE-2uxw[/youtube]

 • Hylkje Goïnga-jûn

  No op Omrop Knilles: opnamen fan de Hylkje Goïnga-jûn yn de Snitser bibletheek. Klik hjirre.