Cornelis van der Wal

Moanne: maaie 2010

 • Breukers oer Letterenfûns

  Ah! Sjoch ris oan, einlings ris in kritysk stik oer it belied fan it Letterenfonds, earder it Fonds voor de Letteren. In artikel fan Chrétien Breukers en it stiet hjir. In pear sitaten:  “Helaas is het toekennen van werkbeurzen in handen van commissies die willekeur paren aan kwaadaardigheid en wordt een eregeld meestal pas toegekend…

 • Mail oan Buro de Vries

  Bêste buro de Vries. Omrop Fryslân is in Frysktalige Omrop. En dêrom besprekt de lêsklup frijwol nea in Frysktalich boek. Logika, neame se soks. fr gr Cornelis van der Wal

 • Besprek de Moanne jiergong 9, nû. 4 (diel 1)

  Ja, wy moatte fierder. Der stiet in hiel kreas frommeske op de nije Moanne, soe se al ferkearing hawwe? It is Ola Mafaalani. Wa? Ola Mafaalani. No, dy mei fan my wol in 8.3 krije. Wat sifer soe Knilles fan Ola krije? Wa spilet ris foar relaasjekonsulint? Ik hie it der al earder oer, mar…

 • Feije van der Wal

 • Sneon

  No sneon dan pak ik de tried wer op! Oant dan. fr gr c

 • Tod und Verklärung

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tK9IGO751Uo[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PQFkzX2NbOI&feature=related[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vpVxqsHdDI4&feature=related[/youtube]

 • Diehard

  Gedicht fan Jacobus Q. Smink. Klik hjirre.

 • Gustav Mahler – Symphony No.8

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pp99OnxsRM8[/youtube] Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis; das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis; das Unbeschreibliche, hier ist es getan; das Ewigweibliche zieht uns hinan.

 • Us heit

  Us heit is ôfrûne nacht ferstoarn, hy is yn in oerhaal bleaun en is 79 jier wurden. Ik stap no aansens op de fyts dy’t ik in pear jier lyn fan him krigen haw, om’t er sels net mear fytse koe. Hy is thús yn Ljouwert, dat ik kin him noch in kear sjen. Leaver…

 • Gedichten fan Stefan George

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aL8qALP5_PA[/youtube]