Monthly Archives maaie 2010

De Nije Moanne: net yn ‘e Bus, al op it Net!

Of is er by jo al op it kokosmatsje fallen? Hjir yn Snits noch net, alteast. Mar dat kin fansels ek in boycott wêze. Lykwols: der steane al in pear stikjes út it nije nûmer online. In hiele nijsgjirrigen ien is de kollum fan André Bralts. Nee, noch gjin rapportsifers. Dy komme noch. Eangje net. […]

Go-Gol argyf yn myn besit

Hee, wat stom fan my lêst, doe’t ik dy âlde artikels fan Go-Gol silger net mear fine koe, mar dy sitte fansels ek yn de feed-skiednis fan de Google Reader. Ik haw dus it bewuste stikje oer dy bedriging fan myn persoan ek weromhelle. Sil ik it efkes sitearje? Of wurde E.S., A.H. en E.H. […]

Besprek ‘Blausucht’ fan Eppie Dam

Ferskynd yn it Friesch Dagblad, 08-05-2010 Efkes op it plaatsje klikke foar in grutter byld

Knilles de Deen

Sjoch hjir fierder, by Anne Feddema

Pieter en Abe

No sa, al wer wat akklimatisearre hjir yn Snits. Aanst op ‘e fyts rjochting Ljouwert, foar Memmedei. Ik hoopje dat de sinne der wat trochkomme wol. Radiootsje mei, net allinnich foar de muzyk, mar ek om Cambuur versus Go Ahead te folgjen. En de Giro fansels. Pieter Weening is wol yn foarm, en hoecht him […]

Knilles by de Upstalbeam

Ha goeie, ik wie in pear dagen op ‘e kletter, tegearre mei de Gysbert Japikspriiswinners P.B. en A.F. Yn Worpswede west en yn it Emil Nolde Museum. De Deenske grins oerstutsen. Prachtige dingen sjoen. En dus ek efkes by de Upstalbeam del west. Oerkrêften hawwe sûnt besit fan my nommen. Soe dat wol goed komme… […]

Supersister [1968/1974] – No Tree Will Grow

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7TZ2Ek_SiYc&feature=related[/youtube]

Richard Wagner Ûverture Tanhäuser

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fgpOctKSwp4[/youtube]

Reve Yn Tsjerke

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hfJS335H6Bk&feature=related[/youtube]

Filmkes

Ha goeie, fanwegen in Geheim Projekt haw ik in deimannich gjin tiid en skriuw myn reguliere blochke. Dêrom wat filmkes op dit plak. Dus. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Uin_cS5Zodk&feature=related[/youtube] Ik kom werom…