Monthly Archives maaie 2010

De Frou sûnder Skaad

Hmm… oeral socht, mar ik kin de opname fan Richard Strauss syn prachtige opera “Die Frau ohne Schatten” net fine. Dan mar fia Soulseek, sa tocht ik en ik hie der ien fûn en delladen, mar der sit in  nuvere bromtoan oer de muzyk hinne. Soene se dat no mei sin dien hawwe? Dan mar […]

Lekker ite mei Knilles

Griene Leafdesbrieven

Noch lang net klear mei it op ‘en nij ynrjochtsjen fan de laptops. Moatte noch hiel wat GB’s oan samples en vst-plugins ynstallearre wurde. Mar net alles tagelyk, it hoecht net sa hastich, en de boaze bûtenwrâld sit der net op te wachtsjen. Moai oars dat der wer in tige aktive Fryske blogger bykommen is. […]