Cornelis van der Wal

Moanne: juny 2010

 • Provinsje jout doelbewust deastek oan it skreaune (literêre) Frysk

  Lês dit: De in het Fries geschreven media Froeks-tv, Moanne, Ensfh/Farsk en de Afûk-uitgaven Heit en Mem dreigen in de gevarenzone te belanden. De provincie Friesland wil stevig bezuinigen. Volgens provincie-ambtenaar Tjerk Bottema zijn de gesubsidieerde Friese media ‘onderwerp van discussie.’ Er wordt rekening gehouden met het terugschroeven van het budget van 430.000 euro naar…

 • Feed doët ut nyt

  Hee, handich, sa tocht ik, dat de side fan Tresoar ek in feed hat, sadat jo op ‘e hichte hâlden wurde fan nije oanwinsten yn ‘e bibletheek. Mar… jo riede it al: it wurket net. It hat wol wurke, mear as twa jier lyn. De side fan sirkwy.nl hat hielendal neat, dat op in feed…

 • De ûndraachlike ynfloed fan Knilles

  Witte jo it noch? In skoftke lyn stjoerde ik in mail oan Omrop Fryslân, mei dizze ynhâld: Bêste buro de Vries. Omrop Fryslân is in Frysktalige Omrop. En dêrom besprekt de lêsklup frijwol nea in Frysktalich boek. Logika, neame se soks. fr gr Cornelis van der Wal No sa, dat hat holpen, want de earste…

 • Gerben Abma leechlizzend oer Stedsfrysk

  Abma fynt it mar nuver dat in Liwwadder Liwwadders praat yn Liwwadden. Yn de Lyts Frisia, jiergong LIX, nûmer 2. Pizza

 • Eric Hoekstra: Oan de kritikus

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NDzGAXjVpM4[/youtube]

 • Pieter Massenet

  No sa, ensafh hat efkes fakânsje! Dat wol sizze, it nijs, de aginda en de blogfragminten wurde gewoan byhâlden. Of komme jo noait op dy side? Dan doge jo net. In sterke Dwers fan Pieter de Groot oer de flapdrol Henk Keizer, de… ja, wat is it eins? Lês Piter syn stikje sels mar, yn…

 • Theaters slope: moai wurk!

 • Priisfraach!

  Wa wit it antwurd op dizze twa fragen? Jo kinne, as jo it goed hawwe, yn ruil foar in goede flesse (reade) wyn myn bondel ‘Zonderlinge kruising tussen aap en priester‘ mei nei hûs ta nimme. Hokker Fryske boeken lizze dêr yn ‘e kast? Hoe hyt dit doarpke, dêr’t Knilles fannemiddei trochhinne fytst hat? Nasy…

 • Baas oer de Fryske Letteren

 • Klaske yn ‘e stront

  It Rely Jorritsmafûns 2010. Lês hjir fierder. Gjin gedichten honorearre. Ja, mar dat komt om’t Knilles neat ynstjoerd hat. *Kuch*. Ja, it spyt my minsken, ik bin op it stuit tige beset mei myn nije bondel. Dus. Wa docht my wat. Ja slút de stroom mar ôf, ik haw noch in pin en in Moleskine.…