Cornelis van der Wal

Moanne: july 2010

 • Wytse Deinum op Omrop Knilles

  Klik hjir foar dizze fergetten dichter

 • Twittergedichten foar Tresoar

  Ik sil ris sjen oft ik der ek ien of mear betinke kin: Omrop Fryslân skriuwt: Yn De Moanne fan it Fryske Boek is der yn septimber in gedichtewedstriid op Twitter. Gedichten kinne set wurde op de eigen Twitteraccount. De sjuery siket de gedichten sels op oan de hân fan in spesjaal sykwurd dat de…

 • It gefaar fan de rotkop

  Dit jier foar it earst sûnt… lange jierren net nei Dichters in de Prinsentuin te Grins. Dat hat ferskate redenen: it programma sprekt my net botte oan, al sitte der wol goeien tusken, ik haw frijwol gjin jild te besteegjen en ik bin sels oan it dichtsjen. Fierders rinne jo dan ek it gefaar om…

 • … mar al in literêre treinreis

  Fannemiddei efkes mei de trein nei Liwwadden west, jo riede it al: om boeken by Tresoar. Ik brûk no it paske fan de Iepenbiere Byb om dêr te lienen. Skeelt my 15 Eury. Ik haw in Geheim, Gefaarlik en Fout Boek liend, fansels allinnich foar stúdzje-doeleinen, net omdat ik it der mei iens bin. Wier…

 • Gjin literêre fytstocht

  De ôfrûne dagen wer in soad oan it fytsen west, mar om no fan literêre fytsttochten te sprekken… nee. Al giene myn tinzen fansels geregeld oer it gearstallen fan myn nije bondel… De folchoarder is ek tige wichtich, fyn ik altyd, al sjogge guon resinsinten dêr meast oerhinne. Dy lêze de earste tsien gedichten en…

 • Richard Wagner: Siegfried- Notung!

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JwP5dkfGmlI&feature=fvsr[/youtube]

 • Besprek Friesch Dagblad: It heiteleaze bern

  Pleats op 24-07-2010

 • Succeservaring van eenen aap

  Noch altyd de Moanne net goed lêzen, ik wit ek net oft ik meikoarten oan in djipdollend besprek takom. Moarn set ik hjir yn elts gefal it poëzijbesprek del, dat hjoed yn it Deiblêd ôfprinte is. Ik seach oars yn ‘e gauwichheid dat Arjan Hut syn nije bondel by de AFÛK útkomt, dat wie oars…

 • Moanne fan it nuete Boek

  Jawis, ik bin der noch! En ik hâld der net mei op hear, it bloggen, dat giet troch oant ik der by delfal… Moaie reklame foar ensafh yn de Leeuwarder Courant fan hjoed. Pieter de Groot ferwiisd nei de diskusjestikken op Poadium. Teake Oppewal blaast him op as in pod, sa skriuwt Pieter. Dy earme…

 • Celibidache/Michelangeli: Ravel pianokonsert

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ftJ-gJ-l5HQ&feature=related[/youtube]