Monthly Archives july 2010

Rick Wakeman: Arthur

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JHnystTCvHs[/youtube]

In nuvere kostgonger

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LknkwNLBSXo[/youtube]

Ûngeregeld.

Ha goeie. Dit blochke sil de kommende tiid wat ûnregelmjittiger ferskine. Of ik set der alle dagen in filmke op, dat is faaks noch better. Bin hiel drok dwaande mei myn nije bondel, dat sa. Dat: net ûngerêst wurde wannear’t ik ris in dei oerslaan, it is allegear foar de Keunst! Ik waarmje jûn nasy […]

Henk het geliek!

Skokkend nijs fan Tresoar!

The Poet Speaks…

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sMQNH9G5nbI[/youtube]

Frysk literêr Nijs fan 14-07-2010

De buorfrou fan berneboekeskriuwster Saapke Troelstra koe it net langer ferneare en joech it literêre frommeske in stikmannich klappen, lyk yn ‘e snút. Oanlieding wie de tastân fan Troelstra har túntsje. Frou Troelstra is benammen bekend troch har boek Elske en de kabouter (1979) Saapke Troelstra Jaap Kamstra, dichter fan de masterlike syklus ‘Syktocht fan […]

Op Omrop Knilles: Fize Kabouter

In moai lietsje oer in Kabouter. Oerienkomsten mei besteande Kabouters binne folslein tafallich. Klik hjirre

De Online drang

Ja, alwer hielendal bekommen fan it Oranje-gedoch. Lit ik der fierder mar oer swije: de Tour liket dit jier wol deeglik nijsgjirrich te wurden! Mar dat sis ik alle jierren. It sil wol wer Contador wurde. Ja, dat klipke bin ik noch mei oan ‘e gong, skave, knippe, lûd bewurkje… Minsken tink derom: Dit is […]

oranje…