Monthly Archives july 2010

Sliepeleaze nachten.

Drok mei muzyk meitsjen en dichtsjen minsken! Wat de poëzij oanbelanget: meikoarten wer in nije bondel Dat wurde noch sliepeleaze nachten. Foar jim dan… Moarn in nij klipke mei in tige apart en tige koart lietsje. Bin him oan it ôfmiksen. Komt op Omrop Knilles. Haw slaad mei rjappels en burger iten.

Jornada en rjappelpomp opdold

It is hjir hiel goed út te hâlden yn ‘e hûs, gerdinen ticht en de grutte fentilator draaiende hâlde. De temperatuer komt net heger as 26 graden. Bûten is hast net te wêzen, dat mar wat piele mei elektroanika. Ik haw myn Jornada 680 wer opdold… Ik hie him neffens my net mear brûkt sûnt […]

Webern: Sechs Lieder nach Gedichten von Georg Trakl

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LU1TIzy_nBQ[/youtube] 1. “Die Sonne” (“Taeglich kommt die Gelbe Sonne”) (1921) Text: Sieben Gesang des todes 2. “Abendland I” (“Mond, als traete ein Totes”) (1919) Text: Gesang des Abgeschiedenen 3. “Abendland II” (“So leise sind die Gruenen Waelder”) (1919) Text: Gesang des Abgeschiedenen 4. “Abendland III” (“Ihr grossen Staedte”) (1917) Text: Gesang des Abgeschiedenen 5. “Nachts” […]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Jouke Hylkema syn Op ‘e kofje yn ‘e kosmos. Klik hjirre

Capriccio online

Ja, hy stiet no online, it duorre efkes, Bea hie tink it ferkearde knopke yndrukt: It Grut Frysk Wurdboek! Mar… wat moat je dermei? Ik folje wurden yn en hy bliuwt mar sykjen… Sunder wat te finen…  Faaks doch ik wat ferkeard, it komt foar… Bytsje senuweftich foar de wedstryd… Moaie muzyk juster op de […]

Nije foarfaar Knilles ûntdutsen

Gjin Frysk mar asfalt!

Kulturele Kibbeling

Niiskrekt in bakje bamy, in stokje saté en in grutte lûmpia iten, by Lekker Sneek. Hearlik mefrou, jo witte net wat jo misse. Ja, ik bedoel jo dêr, efter dat byldskerm, mei dat briltsje op. Ja, yndied, josels. Ja, ik sjoch alles, no. Gesellich dêr nammers. As ik aanst wer sin oan wat haw, dan […]

Waarde gemeente: wee uw gebeente

Mei ik, op dizze waarme, mar dochs heuchlike dei, it wurd jaan oan oan dûmny Looijenga te Grins. Lês hjir syn oangripende preek. Ik waamje in bakje iten op.

Ien jier yn Snits

Ik. Dus. Moai.