Cornelis van der Wal

Moanne: augustus 2010

 • FLST op ‘e knibbels foar de Hollanners

  Op ‘e knibbels? Binne se Roomsk wurden? Dat lêste wit ik net, mar ik bedoel wat oars. It giet om dy Hollânsktalige ‘flyer’ dy’t it FLST fannemiddei as parseberjocht omstjoerd hat. Yn it Hollânsk dus, wylst it om Frysktalige boeken giet. It is ek sa slim nei te kommen, no, dat Frysk. “Deze roman is…

 • Húske fan Knilles te keap!

  It bieden begjint by € 3000,-  Sjoch ek hjirre en hjirre!

 • Foar de trouwe folgers

  Jim hawwe it faaks al fernaam, dat myn foarige bloch der wat suterich útsjocht, en dat de links ferdwûn binne. Wannear’t jo lykwols yn myn nije, dit bloch dus, op de link ‘it âlde bloch’  klikke, dan binne de âlde links en de skiednis wer werom te finen. Stiet oan de rjochterkant. Met ekskús foar…

 • The Cornelis van der Wal Daily is út!

  Fan hjoed ôf oan alle dagen, de Krante fan Knilles: hjirre: http://paper.li/Knilless

 • Alwer in boycott!

  Dit haw ik niiskrekt twittere: “Soa, krekt besletten dat ik nèt nei it Boekefeest ta sil, oare wike freed. Beskôgje it mar as boycott…” De hotelkeamer by It Anker ek annulearre. Der binne ferskate redenen: alderearst de skandelike wurden dy’t de Literatuerbefoarderer fan Tresoar yn it ferline oer my sprutsen hat.  Ik sil noch wolris…

 • Sensuer by Twitter wedstryd!

  Of net? Lês yn elts gefal dit berjocht mar ris: okkebreilip @Knilless ik bin blokkeert, ik doch iets ferkeard, myn fantastastisch ge- #twicht is net te sjen http://tinyurl.com/22webzn #sturmunddrang Dat soe dochs skande wêze! In briljant dichter blokkearje! Bamy

 • Jûn is de Liwwadder Poëzie Zomeravond

  Noch mar ris de oandacht op festigje: de Liwwadder Poëzie Zomeravond. Ik nim oan, nee ik hoopje dat it net bûtendoar hâlden wurdt! Aansens earst in kar meitsje. Hokker gedichten binne geskikt om foar te lêzen? Jo soene tinke, dejingen mei in soad meldij. Dy sitte der seker tusken! Wit noch net oft ik dit…

 • Doku Rimbaud

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KnN3m3eWbeY[/youtube]

 • Kassa foar it grêf

  No, sjoch ris oan, de reaksjemooglikheid fan ensafh wurdt ek wer ris brûkt. Frijwat skokkend eins wat Josse de Haan oan ûnthullingen nei foaren bringt. Jelma Knol hie tink in goed glês wyn by it iten dronken, dy kin men al langer net serieus nimme. Yn elts gefal is it dúdlik dat, as it oan…

 • Gesellich muzykje foar in reinige dei

  Sa’n 5 jier lyn makke neffens my. Opus safolle… Ik fyn it sels ien fan yn meast slagge (pop)nûmers. Soe der eins ris in klipke by meitsje moatte. Komt noch. Harkje nei: Ik bin de dea. Jûn rjappels tink