Monthly Archives augustus 2010

Teake Oppewal oer literêre beurs foar Cornelis van der Wal + updeet

Josse de Haan skriuwt: Hoe kinne jo ofskied nimme fan in befoarderer dy’t nea befoardere hat, dy’t bgl. fan C. van der Wal sei doe’t er in beurs ha woe – ‘dy Van der Wal fersupt it jild of bringt it nei de hoeren. Dy beurs kin better nei in serieuze dichter, ien dy’t ik […]

Eksit Literatuerbefoarderer

No sa, mar wer betiid blogje, haw noch wichtiger wurk te dwaan… Ferjou my as ik wer al te kritysk oerkom, ik doch it om de kwaliteit fan de Fryske Literatuer op peil te hâlden. Ik haw nammers de bannen mei de literatuerbefoarderer no folslein ferbrutsen. Wolle jo witte wêrom? Freegje it de man sels […]

Minder Dwers? + updeet

No, dat is moai, dat Knilles sa’n ynfloed op de media hat.  Dat is net allinnich moai, mar ek terjochte. Wêr haw ik it yn ‘e goedichheid oer? No, en de tsjetterders dy’t my folgje, op Twitter dus, dy wisten it al: it nuvere berjocht dat juster op de side fan Omrop Fryslân stie, mei […]

Bakje argyf

In betiid blochke foar myn dwaan. Ik sil aanst wat húshâldlike putsjes fuortwurkje en dan wer oan de slach mei de bondel. Haw al in titel, mar wit net oft… Mar ris hearre wat oaren der fan fine. Minsken dy’t al in foarpriuwke fan mijn nije wurk hearre wolle kinne oare wike terjochte by De […]

Edward Elgar symfony nû. 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T7STSgbhRM8[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-vV-aBocW8A[/youtube]

Gottfried Balk

No minsken, ik haw hjoed wer in ardich eintsje fytst, en kaam û.o. troch it rustike Balk hinne peddeljen. Dêrfoar yn Sleat in bakje kofje dronken, moai stedsje oars, it heucht my net dat ik dêr earder west haw. Wat my hieltyd wer opfalt is it brek oan fytspaden yn ús Provinsje, en ek de […]

Foar de skatkeamer fan Tresoar

De Toshiba T1910, dêr’t hjir it measte op dichte wurdt. It dinkje typt hiel lekker en der komt in moai gûnzjend lûd út. Is nèt te keap! No ja… Biede mar dan! Jûn stamppot soerkoal mei gehakbal

Stockhausen: “Gesang der Junglinge”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3XfeWp2y1Lk&feature=related[/youtube]

Liwwadder Poëzie Zomeravond

Liwwadder Poëzie Zomeravond met o.a. LOGOS. Aanstaande donderdag 26 augustus wordt de Liwwadder Poëzie Zomeravond op locatie gepresenteerd: in de tuin van de oude school op de Nylânsdyk 4 tegenover Nijlânstate nu ATTEL-J waar veel kunstenaars hun atelier hebben. Bij slecht weer binnen in de smaakvolle atelierzaal, voormalige kantine van de school. Er zullen oude […]

Geheimsinnich Paspoart

No, leave berntsjes, ik haw my opjûn foar it Boekefeest yn Tresoar en ek in goedkeap sliepplak regele, want oars moast ik om 23:00 oere al wer fuort, en dan begjint de drank by de measten earst te wurkjen en komme de Geheimen en de Rabberij. Ja, ik wie kritysk yn’t foar, mar earst sels […]