Cornelis van der Wal

Moanne: septimber 2010

 • Roxy Music – Virginia Plain

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OEalg62F8Zg&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-2-HM[/youtube]

 • Wichtich Literêr Nijs

  No sa, dêr wie ik al wer. Wiene jim ûngerêst? Koene jim net sliepe om’t ik juster gjin blochke skreau? Moai sa. Lit ik yn it foar ferklearje dat wat ik hjirnei skriuw de wierheid is, alteast, ik werhelje wat ik juster heard haw. Want jim witte, ik wol wolris fabulearje. Diskear dus net. Ik…

 • Georg Trakl – Trübsinn

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TEiA6cVbbY4&feature=related[/youtube] Trübsinn 1. Fassung Weltunglück geistert durch den Nachmittag. Baraken fliehn durch Gärtchen braun und wüst. Lichtschnuppen gaukeln um verbrannten Mist, Zwei Schläfer schwanken heimwärts, grau und vag. Auf der verdorrten Wiese läuft ein Kind Und spielt mit seinen Augen schwarz und glatt. Das Gold tropft von den Büschen trüb und matt. Ein alter Mann…

 • Floaris en Blankefloar Klaas Bruinsma

  Pleatst op 17-07-2010

 • Stien op ‘e Kaart

  Nee, hjoed mar net nei de Stien, ik kom der net oan ta. Haw mysels in deadline oplein, wat in poëzijbesprek oanbelanget. Ik sei lêst dat der net sa’n soad poëzij mear útkaam… Mar dat is net sa… Juster in pakje mei fjouwer boeken binnen krige. Sil der oare wike mei oan ‘e slach. En…

 • Drok mei muzyk

  Ja, en net in soad nocht om te bloggerjen. Dat, heecheard publyk: harkje ris nei myn symfony nû. 1, it earste diel. Makke yn 2005, mei net al te bêste audiokaart en sa. Mar dochs, it is in echte Knilles. Duhs. Klik hjirre. Jûn pizza of fisk. Of in kombinaasje.

 • Literatuerbefoarderer fuort!

 • Op besite by ferneamde Friezen

  Juster: Hindrik van der Meer Hjoed: Helena de Boer It koe minder. Bakje iten opwaarme

 • “Lonh”, Kaija Saariaho

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TrXaWt0UJ5Y[/youtube]

 • Provinsje twingt de Moanne en ensafh ta fúzje!

  Al earder publisearre (earne) op myn âlde weblog, mar doe as grapke. No is it bittere wierheid minsken! De Fryske oerheid wol sa min mooglik jild oan de Fryske literatuer ferskite. Alle jild giet nei it projekt om Kulturele Haadstêd te wurden, wylst elkenien dy’t in bytsje neitinke kin wit dat soks folslein ûnrealistysk is.…