Cornelis van der Wal

Moanne: oktober 2010

 • Wêr bliuwt it Skriuwersboun?

  De Provinsje hat dit jier samar, midden yn it seizoen, sûnder oerlis, de subsydzjeregels foar Frysktalige boeken oanpast. In bytsje efterbaks, meie jo wol sizze. Ik sitearje Abe de Vries: ,,De provinsje hat de subsydzjes no al koarte”, zegt Abe de Vries. Zo is voor de tweede helft van dit jaar een maximaal subsidiebedrag van…

 • Amme Maria

  It earste gedicht út myn hooplik ea te ferskinen nije bondel. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ERMk0_-H0SY[/youtube]

 • Delladen swetser

  No, ik sil aansens wer in delladen Wallander sjen. In prachtige searje. En dêrnei wer fierder yn de al like skitterjende biografy oer Allen Ginsberg. Net dat ik dat no sa’n hiele geweldige dichter fyn, ôfsjoen fan ‘Howl” dan, mar dy hiele Beat Generation, dat wie wol wat. Wa set ‘Howl’ ris oer yn it…

 • Rimbaud hat syn jierdei

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uCWS-Qho9ec[/youtube]

 • Enigma en Wellness

  No sa, dochs bliid dat ik út Grins wei bin, dêr wenje net al te snoade minsken… Der sit ek in grutte feroaring oan te kommen yn myn noch jonge libbentsje. Jo wurde op ‘e hichte hâlden wannear’t it trochgiet. Dat soe op termyn ek noch wol geunstich wêze foar de Fryske literatuer. Ja riedsels……

 • Heidegger lêst Hölderlin

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aHny5yKYuec&feature=related[/youtube] Sjoch ek hjir

 • Akademyske Bamy

  Drok dwaande mei in poëzijbesprek, dat in bytsje koart om ‘e hoeke hjoed.  Ik haw al in aardich steapeltsje nije bondels krigen, mar der binne ek útjouwers dy’t it blykber net sa wichtich fine dat harren útjeften besprutsen wurde, alteast: se stjoere se net nei de krante ta. Sels mar witte! Ik seach dat Durk…

 • De fêste lêsten en rankune

  Jûn live op radio 4 Die Walküre út Eanske (Enschede) wei. Ik hie der graach by west, ferline jier wie ik al by Das Rheingold. Dêr haw ik hiele goede herinneringen oan. Mar it mei my net barre, haw krekt genôch om de fêste lêsten en iten en drinken te beteljen, dêrmei hâldt it wol…

 • Georg Trakl – 3 Gedichte

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f8eyEVlqyic[/youtube]

 • Iepenhertich petear mei deputearre Galema