Cornelis van der Wal

Moanne: oktober 2010

 • Reklame! Smoarge Piter!

  Sjoch fierder by Tintenfass

 • In sjuery sûnder kennis fan saken

  Dat der wier wol nij literêr talint yn Fryslân bykomt, alle kearen wer, bewiist wol Jetze de Vries, mei syn lange fers “Swijplicht”. Dy moat mar ris wat  opstjoere, nei de literêre blêden, pardon, it iennichste literêre blêd fan Fryslân: ensafh. Nuver dat soks dan in oanfiterpriis kriget fan de Rely Sjuery en net in…

 • Al wer in foarsizzing goed

  Sei ik it juster net? De sjuery fan de #twicht wedstryd hat in Hollânsktalich gedicht útsocht, fan toenwasradio. No, fan herte lokwinske! Dochs spitich dat de sjuery myn oangripende: O Tresoar jou my dy spjelde ik sjong fan bosk en fjilden allinnch mar om mei dat ding te stekken yn de kontsjes fan ús Fryske…

 • Priis fan 75 Kilo

  No, dat duorret oars mar lang, de bekindmakking fan de #twicht-priis… Tink net dat ik yn de beneaming kom, it hat de sjuery grif wat te dreech west, myn bydragen. Ik foarsis dat der in Hollânsktalige bydrage útsocht is… Mar hoopje dat ik ûngelyk krije sil. Wat my oars ek wol handich liket: in koördinator…