Monthly Archives novimber 2010

Nostalgy: Go-Gol, Erosmos, Kistwurk… (+update) +(noch in update)

Aansens komt der wer in nije ôflevering fan ensafh online te stean. Prachtich fansels. Mar, jou it no mar ris ta: misse jo it prachtblêd Go-Gol ek sa? Dêr is in oplossing foar: klik hjirre… En Erosmos dan? Ek noch nei te lêzen,  hjirre… En, jawis, Kistwurk stiet der foar in part ek noch op, […]

Aai mei tomaat

Ut tige betroubere boarne hearde ik dat de moasjes fan it Skriuwersboun (sjoch juster) net yn stimming brocht binne, der is allinnich meidield dat de oprop fan it Boun ûntfongen is en dat se it trochstjoerd hawwe. Faaks hellet dat krantestik wat út. Foar de goede oarder: ik stean yn dit stik fan saken hielendal […]

Moasje 666

Fannemiddei efkes sjoen nei de Steategearkomst. Dy lju hiene tink net yn ‘e rekken dat der kamera’s op har rjochte wiene. Hiene it hyltyd oer moasje 24, moasje 16, moasje 22… ensafh. Net der efkes bysizze wêr’t dy moasje oer gie fansels. Froeks kriget dus noch in jier subsydzje. Mar hoe is it ôfrûn mei […]

Radio Corosie wike letter

Jim hawwe my in skoftke misse moatten, kwa regulier blochke. Dat komt troch in genipich grypke, dat it benammen foarsjoen hat op myn kiel. Dat de premjêre fan myn linkse hobby, Radio Corosie moat in wike útsteld wurde. Dat noch efkes geduld! Mar de tune is al klear! Waarmje jûn bakje iten op, mar priuw […]

Besprek ‘Tongfal’ Edwin de Groot

Ferskynd yn it Friesch Dagblad, 06-11-2010

I Am 25, Gregory Corso

With a love a madness for Shelley Chatterton Rimbaud and the needy-yap of my youth has gone from ear to ear: I HATE OLD POETMEN! Especially old poetmen who retract who consult other old poetmen who speak their youth in whispers, saying:–I did those then but that was then that was then– O I would […]

Georg Heym: Die Irren

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ic8PPJDjyos&p=75C8B1D94BF5A6D1&playnext=1&index=1[/youtube]

Peter Fisk and his family: Little asshole

Dizze opname is in pear moanne lyn ûntdutsen yn it argyf fan it legindaryske jongereinsintrum ‘Hippo’ yn Ljouwert. It is in ienmalich optreden fan de ferneamde Peter Fisk, mei syn frou op fluit en syn bern yn it achtergrûnkoar. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aessDKG3iJ8[/youtube]

Jildfergriemerij!

(earder ferskynd op text tv) Fryslân 2018 Op www.fryslan2018.nl stiet sûnt koart te lêzen: “Fryslân hat de ambysje om Kulturele Haadstêd fan Europa te wurden yn 2018. Hoe? Troch ien fan de alve stêden as baanbrekker foar de hiele provinsje te kiezen en alle Friezen meidwaan te litten.” Dy iene stêd is, hoe betinke se it, […]

Corosie

Ik kin it no wol ferklappe: oare wike woansdei is de earste útstjoering fan Corosie, in radioprogramma op in Lokale Omrop. Om 14:00. Mei Keunst, Muzyk, Literatuer ende Humor. Gearstald en presinterearre troch ûnderskreaune. Letter mear nijs en mear dúdlikens. Haw bakje ôfpriisd iten iten.