Cornelis van der Wal

Moanne: desimber 2010

 • ‘Samba yn Germania’ fan Simen de Boer

  (sjoch dit blochke + de reaksjes) Achte drs. van der Wal, Ik haw it fers efkes opsocht en omstavere foar jo lêzers. It is in nuveraardich fers, it liket wol oft de hiele literêre skiednis fan begjin 20e ieu foarbykomt. It is spitich dat de Boer net mear skreaun hat nei de oarloch, hy hearde…

 • Twitterders op besite!

 • Frysk Literêr Nijs

  De plysje hat moandei oan it sykjen west nei de 86-jierrige dichter Simen de Boer út Oerterp. De man wie moandeitemiddei in bytsje yn de war fuortgien, yn de auto. De plysje skeakele Burgernet yn, mar dat smiet neat op. Tiisdeitemoarn is dúdlik wurden dat De Boer earne yn Dútslân weromfûn is. Syn famylje is…

 • Dâna, âlje en bêh…

  Ja jonges en famkes: ik haw him, de Dana. In hiel apart skriuw-apparaatsje. Jo kinne der ek hiel wat Palm applikaasjes opsette, mar oant no ta haw ik allinnich Astropocket en Dope Wars der opsetten. Wat seit soks oer de eigener? It skerm is oars net al te dúdlik, mar  sil ris sjen oft it ek…

 • Yn de werhelling: Fryske Literatuer

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mSWEIK3bxj4[/youtube]

 • Spearstrapunt

  No bin ik my der fan bewust dat ik de lêste tiid tige kritysk útlitten haw oer it Ynstitút dat Tresoar hjit. Dat soe eins net nedich wêze moatte, want op himsels is der neat mis mei, dy minsken dogge ek har bêst, meie wy oannimme fansels. Oer de (eks?) literatuerbefoarderer haw ik al genôch…

 • Ut de âlde doaze

  Quatrebras jiergong 6 nûmer 9. (1966?)

 • Nije Twitterkrante wer út!

  http://paper.li/Knilless

 • Populisme by Tresoar

 • De slegte kening

  Ja minsken, it is safier: Kening Kees is by de Slegte synjalearre. Dan wurdt it heech tiid foar in nij boek soene jo sizze en sa is’t! Lykwols, dat nije boek, in dichtbondel mei 33 fersen, is op 11-09-2010 al foltôge, en wachtet no iensum en eangstich op de dei dat er it deiljocht einlings…