Monthly Archives desimber 2010

Brian Eno: How many worlds

Dit wie ûnder oaren te beharkjen by Omrop Knilles Radio [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VDzTKojybU4[/youtube]

Moarn by Omrop Knilles Radio: Edwin de Groot

Alle woansdeis tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CEOy0dIBBCQ&feature=related[/youtube]

Boartsje mei Dana

No mei er ek wolris in kear komme, myn nije boartersguod. Of nij… Nij foar my alteast al. Ik haw it oer dit apparaat. Ja, wat is it? Sil ik it wol brûke? Yn elts gefal, myn nije twaddehânsk freondintsje sit no tink noch yn it fleantúch út de States wei. Ferstjoerkosten wiene heger as […]

Besprekken Dam bywurke

Besprekken Eppie Dam bywurke mei de resinsje oer Anne Feddema syn Torpedo’s los. Sjoch foar de aardichheid ek noch ris Feddema syn reaksje op dit besprek!

Wichtich Nijs!

Foar de Dombo’s dy’t ensafh net alle dagen byhâlde: der is wichtich nijs! Der komt in ENSAFHEEST! Ja, sprek dat mar ris goed út! En fierders in nijsgjirrige publikaasje fan Pier Boorsma, oer Kulturele Autonomy yn Fryslân. Ik haw potstro iten, sean yn sûpe. Aardich wat spek derby. Moarn dus mar wer fega!

K. Szymanowski – Stabat Mater

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ve-LLzhKXR4&feature=&p=FFEDCAF32306D459&index=0&playnext=1[/youtube]

It Ritueel

Het versieren van de kerstboom is in Nederland voornamelijk een vrouwelijke activiteit. In acht op de tien huishoudens doet de vrouw dit alleen of gezamenlijk met huisgenoten. Slechts één op de tien mannen versiert de boom in zijn eentje. Maar als de piek geplaatst moet worden, komt één derde van de mannen wel in actie. […]

Hup mei de bears

Ha goeie mefrou, jo sille wol tinke, dy Knilles hâldt syn webloch ek net mear goed by, en twitterje… ho mar! Dat sil feroarje, dat komt oars. Ik bin lykwols drok as in lyts baaske en ik haw in fin minder as in bears, dat sa. Stie der oars in stikje oer Omrop Knilles yn […]

Moarn: Anne Feddema by Omrop Knilles Radio

Alle woansdeis tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yscp8vAynCE[/youtube]

Rilke…

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L7W-QG99zxw&feature=related[/youtube]