Monthly Archives maart 2011

Besprek Irene Bal

Irene Bal: de genade van een krimpende geest/de genede fan in krimpende geast. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 19-03-2011

Motteballen mei wyn

Ha, Sinne! Goeie, Knilles. Dat wie in skoft lyn, dat ik op it balkon sitte koe. No ja, it koe fansels al earder, mar dan hie ik it faaks net oerlibbe. Lekker lêzen. Der komme noch gjin boatsjes del, mar dat duorret net lang mear. Ek myn EEE út de motteballen helle, en wat skreaun […]

Debussy: Le Martyre de St Sebastien

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0zhEctK7Z1c[/youtube]

Nije kollum op ensafh

Nij op de digitale ensafh: in Kollum fan Knilles. Jûn ôfpriisde lasagne mei raukost

Kristus Pavlov

Meikoarten yn de winkel. Mar no al te bestellen by Bornmeer: Kristus Pavlov, de nije dichtbondel fan Cornelis van der Wal. Lykas wenst wer 33 gedichten. Dus.

Drok en loai

Bytsje drok hjoed en no wat loai… Dat ik ferwiis efkes nei in aardige diskusje dêr’t ik ek by belutsen bin! Hjirre, op de Contrabas. Ha rjappels bakt & hin & raukost

Trinus & harkboek

In grut skriuwer weirekke: Trinus Riemersma. En de Ljouwerter skriuwt in In Memoriam, yn it Hollânsk. Tsja. Ik sil in kollum skriuwe oer Trinus foar de ensafh fan freed. Nee, dy kollums binne net sa goed as Trinus synt. Abe de Vries hat in harkboek útbrocht. Liket my tige nijsgjirrich, mar dat de útjouwer dit […]

Knilles foar de Praatpeal!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oV0bvrKJ1Do[/youtube]

I hope you die: Bloodhound Gang

Spesjaal foar …. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qpAtG744-hE[/youtube]

Turandot, Puccini

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jqeoOQiqv_0&feature=channel_video_title[/youtube]