Monthly Archives maart 2011

Jûn ensafheest!

Teake Oppewal komt ek, mar sjongt net! http://www.ensafh.nl/?p=14450 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dZLc_AUMpA0&playnext=1&list=PL6785E65961314917[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6tsoVZps5X0&feature=related[/youtube]

Kening Feest

Watsei? Nee, sirkwy.nl jout gjin antwurd op myn mails, gjin ekskuses ek. Ûnfatsoen en ûnferstân/ se rinne hân yn hân. Lykwols: it stikje is in pear tellen lyn oanpast. Moai sa, tankewol. Wêrom meitsje ik my no eins sa drok oer in amateuristyske flater dy’t grif net ferkeard bedoeld is? Dêr gean ik alteast fan út. […]

Mail oan Sirkwy.nl

Achte minsken, oant no ta haw ik noch gjin reaksje krigen op myn foarige mail, en it stik op jim side is ek noch net oanpast. Jim jouwe op side http://www.sirkwy.nl/titel/370 ferkearde ynformaasje oer myn novelle Kening Kees. De persoan fan de skriuwer en de haadpersoan wurdt by jim om ien of oare reden lyksteld. Nochris: yn it […]

Besprekken Dam bywurke

Mei Harnzer Tijgedichten fan Wilco Berga. Klik hjir.

Kening Mis

Tsja, ik kin der ek neat oan dwaan minsken! Sirkwy/Tresoar slacht de planke wer hielendal mis. Sjoch it skermskot hjirûnder, mei myn kommintaar… Efkes op it plaatsje klikke. En skrikke.

Berlyn

Jim wiene dochs net ungerêst? Ik wie, tegearre mei twa kollega’s, op besite by Anne Feddema yn Berlyn. It koe minder dêre. Foto…

Bruckner – Symphony No.8, Celibidache

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OGOaDkrtGWo&feature=related[/youtube]

Lou Reed: Berlin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pitzTHQHUcA[/youtube]

Bakje suertsjes

Ja, al te stimmen west. De twifel wie grutter as ea tefoar, mar dan dochs op in partij stimd dy’t neat mei Den Haach te krijen hat. Ik jou de FNP dus it foardiel fan de twifel, no moatte se har stjonkende bêst al dwaan! Heden, ik kom ek foar yn ‘Red ons van de […]

Fuort mei de Rânestêd!

Der ferskine yn de Rânestêdlike media de lêste tiid wer denigrearjende ferhalen oer de Fryske kultuer en taal. Sjoch hjir foar it mislike artikel yn de Groene en Josse de Haan syn kommintaar dêrop. En klik hjir foar in lullich stikje oer it Frysk yn de Volkskrant. Tige apart hear, dit binne oars krekt blêden […]