Cornelis van der Wal

Moanne: maaie 2011

 • Fryske skriuwers knibbelje foar it kapitael

  Ja hear, ek de Fryske Literatuer wie fertsjintwurdige by it elite-treffen yn Achlum, ôfrûne sneon. Hylke Speerstra (of syn webmaster) skriuwt: ‘Op de Conventie van Achlum (28 maaie 2011) krige ek de Fryske literatuer omtinken. Yn folle húskeamers kamen de dichter Tsjêbbe Hettinga en prozaïst Hylke Speerstra los mei fersen en proazafragminten. Mindert Wijnstra fermakke…

 • It Ustvolskaya Festival

  Juster wie ik oanwêzich op de lêste dei fan it Ustvolskaya Festival. Wat kin ik der fan sizze? Oerweldigjende muzyk. Harkje sels mar.  Ik waard betiden aardich kjel fan de hammers dy’t de deadskiste mishannelen. Muzyk dêr’t oerkrêften inoar befjochtsje. Earder, moarns, ek prachtich koarwurk út de Russysk otterdokse tsjerke. ‘No one knows how to…

 • Richard Harris – MacArthur Park

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GHS8hj4TdT8[/youtube]

 • Frank Zappa – Waka/Jawaka

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QLWebJlxO0s[/youtube]

 • Knilles yn de 50e digitale ensafh

  Sawol in petear mei as in kollum fan jo nederige tsjinstfeint. Dus.

 • Lutz Jacobi = Doeke Sijens?

  Doeke Sijens Lutz Jacobi

 • It geheim fan de wite sokken oplost?

  Hjoed krige ik in reaksje op in âld besprek fan de Moanne, fan de geheimsinnige ‘Mirjam’. It stiet hjirneist, mar ik set it hjir ek efkes del: ‘ Wat kostet no mear tiid, it skriuwen fan dit stikje of it sykjen fan al die (masterlike) linken?  No efkes oer de wite sokken. Dy steane foar…

 • Salade Illuminations

  Ah, dêr wie er al, it hat in skoftke duorre: De illuminations fan Rimbaud yn de nagelnije oersetting fan de Amearikaan John Ashbery. Bin hiel benijd, de earste yndruk is tige posityf. En it boek rûkt ek lekker. Mei Ashbery syn eigen poëzij kin ik noch net in soad begjinne, mar faaks komt dat noch.…

 • Ustvolskaya- Symphony No. 5

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oTUwrl7K6ec[/youtube]

 • In nije Douwe Kalma

  De Friezen habbe need oan in nije Douwe Kalma. Jo sykje dochs omdôch nei in grut Frysk Lieder! Weiten hintsjes binne no de dichters yn it Alme- nak. Prate Hollânsk tsjin de bern, de taalferrieders.