Monthly Archives maaie 2011

Ustvolskaya – Symphony No. 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q2YouEXkYvQ[/youtube]

Bestelle mar!

Klik hjirûnder en bestel ‘Kristus Pavlov’. It moat. Omdat it kin.

Frâns Kuipers

Wat is dat in ferfelende rige kollums. Ja, dy oer it Frysk, yn de freedsbylage fan de Ljouwerter krante . De och sa Frysksinnige Ljouwerter krante. In grutste neidiel fan dizze rige is dat Pieter de Groot syn stikjes der net mear ynsteane. Ik hoopje dat er gau weromkomt! Dy kollums binne meast yn it Hollânsk, […]

Knilles is Sneekolooch!

Klik op ut plaatsje foar un groater beeld. Kiek ok op Groat Sneek

Fryslân is gjin stêd

Wat elkenien al wist is no ek ta it Provinsjaal Bestjoer trochkrongen: Fryslân is gjin stêd, mar in provinsje. Dêrom sil Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa wurde moatte yn 2018. Marrrr… it is noch net te let! Blaas de saak no mar ôf. No daliks. Wannear’t it al mei sa’n stupide flater begjint, dan rêst […]

Amiga 500

Kocht by de kringloop fannemiddei, in komplete Amiga 500 foar €50,-  Sitte lykwols gjin systeemdisks by, dy moat ik noch oanskaffe of dellade.

Kristus Rêdbâd

Troch alle drokte om de bondel hinne en oare wichtige (literêre) eveneminten bin ik aardich efterop rekke mei myn lêzen. Under oaren de samle fersen fan Milosz (yn it Ingelsk), in samling fan John Ashbery en last but not least: Rêdbâd fan Willem Schoorstra lizze op my te wachtsjen. Ik bin hiel benijd nei Willem […]

Gjin guozzefear

Ja minsken, it is wer safier. Ik bin wer op syk nei in nij (âld) skriuwapparaat. Nee, gjin guozzefear of kroantsjepin. Myn hânskrift is yn feite net mear te lêzen. Bin al in pear oeren oan it sykjen om in âlderwetsk kompjûter-eftich apparaat dêr’t jo in masterwurk op skriuwe kinne. Ik sykje noch fierder. Lit […]

Dandy Warhols – Not If You Were The Last Junkie On Earth

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9mgjZK46_uw[/youtube]

Nije Kollum op ensafh

Lês fierder by Cornelis van der Wal op ensafh