Monthly Archives juny 2011

New Killer Stars – Fire

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zzBj00ED_rY&feature=player_detailpage[/youtube]

Jannewietske wit fan neat!

Nee, ik bin der noch wol hear, mar yndied, net sa folle nijs de ôfrûne dagen op dit blochke. Bin drok mei in skriuwprojekt, der komt aardich skot yn. Jo hearre der mear fan. Alteast as der noch Fryske boeken útbrocht wurde kinne yn de takomst. Hat it nije kolleezje hjir ek wat oer sein? […]

The Beach Boys – Heroes And Villains

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L284UgTLA3c[/youtube]

Yn de werhelling: Fryske literatuer

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mSWEIK3bxj4[/youtube]

It riedsel fan de tweetstriid

In tweet fan John Bosma die my klikken op de side fan de Moanne fan it Fryske Boek. Der is wer in twittergedichtewedstriid meikoarten! Is’t net prachtich. Diskear wol ik him winne, en de kânsen binne dit jier grutter, want de Hollanners meie net mear meidwaan. Mar yndied, al wat nuver net? It giet oer […]

Parsifal Fantasia Richard Wagner

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mPn3JV3GHRE&feature=related[/youtube]

Klaus Schulze: Bayreuth return

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F5RPLImqxFw[/youtube]

Nije kollum op ensafh

Ferline wike tongersdei stapte ik moarns betiid op ’e trein, foar in reiske nei Hamburch. Wat giet dat maklik tsjintwurdich, alles is online te regeljen, treinkaartsjes en ek in kaartsje foar de Opera fan dizze twadde stêd fan Dútslân wiene my al tastjoerd. Dy treinkaartsjes kinne jo sels thús ek útprintsje, mar dat liket sa […]

Besprek de Moanne jiergong 10, nû. 5. Mei Rapportsifers!

It is wer safier. De tige ûngeregeld ferskinende rubryk dêr’t heal literêr Fryslân nei útsjocht, en de oare helte net op doart te klikken. Mar jo moatte al klikke, benammen op de links. Lear dat no in kear. Der stiet in kreas frommeske op de foarside fan de nijste Moanne. Spitich fan dy sulveren snottebel, […]

Foar elke Fries!