Monthly Archives juny 2011

Reaksjemooglikheid oanpast

As it goed is, dan haw ik alle ip-bans fuorthelle. Dat, ‘stoute’ minsken kinne no ek wer reagearje. Mar dan moat ik de reaksje al earst goedkarre. Of net. Dus. Jo reaksje wurdt yn elts gefal net daliks pleatst. Dat sa.

‘k wit wol better!

Dichters yn ‘e sânbak

Der binne wolris minsken, dy sizze fan ‘Knilles, wêrom bisto altyd sa negatyf wat Tresoar en sa oanbelanget?’ It is in optelsom wurden, dames en hearen. Mar ferline jier wie der in djiptepunt, neist in hiele foute mail fan Teake O. oan myn persoan, wie der ek noch de, mei troch Tresoar organisearre lêzing fan […]

John Cage 4’33”

Ik krij noch altyd fierstente folle besikers. Dat mar wer in filmke! Faaks helpt it. SSSTTT! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7C5qfMfhjZk&feature=related[/youtube]

Prelude Palestrina

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pRqoOL-MLTk&feature=related[/youtube]

Palestrina pinda

Ha goeie, bin krekt werom út Hamburch, dêr wie justerjûn in opfiering fan de opera Palestrina, fan de Dútske komponist Hans Pfitzner. In hiele moaie útfiering, mei in orizjineel dekôr yn prachtige kleuren. Dy muzyk is net te oertreffen, sa liket my. Mar gean jo gong! Haw, werom yn Snits, patat pinda iten by de […]

Ernst Jandl (Bestiarium)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pPCR17dvfmg[/youtube]

Cocteau Twins’ Pre-Raphaelites

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wd-W206quUk[/youtube]

Nije poll!

Sjoch oan de lofterkant foar de nije poll. Dus. Stimme mar!

Brune Halbe