Monthly Archives july 2011

Yn de werhelling: ‘Fize kabouter’

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nSTfCPfxxJU&feature=player_detailpage[/youtube]

Charles Bukowski

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4Y3BilJFpr8&feature=player_detailpage[/youtube]

Net mei fakânsje!

In dichter giet noait mei fakânsje. Dus. De Moanne hat in pear dagen lyn in net ûnaardich nûmer útjûn, en dan bedoel ik net it Swette-nûmer. Neat op de Swette tsjin oars, ik rin der in pear kear yn ‘e wike by del, net hielendal, mar dochs. Nee, der wie ek in nûmer dat wol […]

In Fernem Land, Lohengrin, Wagner

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HqYYN6BpuvU&feature=player_detailpage[/youtube]

Heu! Eeltsje-om oer Kristus Pavlov

Ja, leave lêzerkes: ek omke Eeltsje hat wat te melden oer de resepsje fan myn nije bondel Kristus Pavlov. Lykas wenst ferdraait dizze *dinges* wer allerhanne teksten. Mar dat jout neat. It is moai dat er wekker wurden is. Set him op Eeltsje! (de iepen geast lit gjin reaksjes ta op syn side…)

En no is it wier…

Klik hjirre… Gau. No dus.

The Unanswered Question, Charles Ives

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=trkFgIMC-Ks&feature=player_detailpage[/youtube]

Abe Pavlov (+updeet)

Abe de Vries skriuwt: ‘“Minsklik ûngemak versus religieuze ferromming? Knibbelje, ûnrein, reade wyn (kommuny), slange, krús, hillige – it binne wurden fan it hegere, dêr’t blykber ferlet fan is. As in hûntsje ferwachtet de minske yn it fers rêding as de bel rinkelet. De grammatikale ûnbepaaldheid fan de ien nei lêste rigel sil de ‘ûntregeling’ […]

Mystike tekst Abe de Vries op muzyk setten

In mystike tekst fan dichter Abe de Vries, op oangripende wize op muzyk setten. Abe nimt sels de sjongpartij foar syn rekken! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cmsvEhce_GQ[/youtube]

Samson et Dalila – Camille Saint-Saëns

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VfgfH3wL5M4&feature=related[/youtube]