Monthly Archives july 2011

Pier Sybrandy

Heu, krekt werom fan de RUG-Byb te Grins. Dêr seach ik û.o. Sybren Sybrandy omstappen. Skriuwt de man noch wolris wat? Moaie steapel boeken meinaam! Dat jûn de tv mar betiid útsette en lêze. Dêrby meitsje ik ek altyd oantekenings foar gedichten/ferhalen. Moarn begjint myn  nije wurkskema. Dêr moat ik my oan hâlde en dan is […]

Frysktalige dichtbondels

It binne spannende tiden foar Fryske dichters, benammen wannear’t se by bepaalde fûnsen sitte. Achter de skermen binne der allerhanne geruchten oan it omspûkjen, mar offisjeel is der noch neat bekindmakke. Sille der yn ‘e takomst noch wol Frysktalige dichtbondels útjûn wurde? Dat soks wolris in net al te positive ynfloed hawwe kin op it […]

Besprek FD Kristus Pavlov (wer in bytsje oanpast)

Sjoch dêr: in papagaaibesprek fan Abe de Vries. Dat moat resinsint hjitte tsjintwurdich… Ynterpretaasjes dy’t nearne op slaan… De suggestje dat ik ‘Jezus smoare wol’ is yn feite in skandelike opmerking. Ek ûnbegryplik dat it Deiblêd soks pleatse wol.

Bertus Mulder presintearret kultureel programma Omrop

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zL2X6jYGyAQ[/youtube]

Bestel no jo unike eksimplaar fan Kristus Pavlov

Se fleane de doar sawat út: de unike eksimplaren fan Cornelis van der Wal syn nijste bondel: Kristus Pavlov. Mei hantekening en opdracht fan de auteur. De oplage is beheind, dat gryp jo kâns. Rôversguod. Wurdt letter in soad jild wurdich. En dan hawwe wy it noch net iens oer de ynhâld… Klik op it winkelkarke […]

Besprekken Eppie Dam bywurke: Kristus Pavlov

Kristus Pavlov fan Cornelis van der Wal, besprutsen troch Eppie Dam.  

Nije Poll

oer de Fryske Literatuer. Allegear stimme, oars meie jim hjir net mear komme. Dus. Oan de linkerkant!

Grutte Pier, de Opera

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P_rhWgCVn9M[/youtube]

Tante Digileen

Ah! Ik wist net iens dat it noch bestie, mar ik krige niiskrekt in mailtsje fan Digileen. Dat is krekt wat oars as Tante Leen. Ik haw efkes socht, mar Digileen hat net iens muzyk fan Tante Leen. It is dochs in grutte skande. Ik sjoch ek krekt foar it earst, op Wikipedia, dat se […]

Illuminations revisited

De ôfrûne nachten bin ik einlings ris takommen oan it lêzen fan de oersetting dy’t John Ashbery makke fan Rimbaud syn Illuminations. Ik woe wolris dat myn Frânsk wat better wie. Jawis, ik soe it wol leare kinne, mar ja… Yn elts gefal liket it my ta dat Ashbery tige ticht by it orizjineel komt. De tekst […]