Monthly Archives july 2011

Literêre fytstocht 10-07-2011

Drok mei allerhanne web-ynstallaasjes, dy ek noch goed foar de Fryske literatuer binne. Ja, it is wier. Mar hjoed dan ek wer ris in literêre fytstocht makke, troch ûnder oaren de Lemmer, it doarp fan Fedde Schurer. Hy wie net thús. En dêrnei troch Sondel, it doarp fan J.Q. Smink. Mar dy haw ik ek […]

The Poet’s View — John Ashbery

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bTZxazJ5VN8&feature=player_detailpage[/youtube]

Abraham de Swaam hatet de Fryske taal!

Ik wie hast al wer fergetten dat ik dit filmke makke hie, mar der binne al mear as 800 besikers, sa seach ik niiskrekt… [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cZ0FrjYa6Io[/youtube]

My Bloody Valentine – When You Sleep

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l9-NOIalUYU&feature=player_detailpage[/youtube]

Nij besprek Kristus Pavlov

fan Jelle van der Meulen. ‘Niet dat de dichter er bang voor hoeft te zijn dat de lezer zijn gedichten te zoet zal vinden. Zonder een blad voor de mond te nemen, zoals we van hem gewend zijn, zet Cornelis van der Wal met deze bundel weer fors in met diverse poëtische middelen. Dat begint […]

Mislike subsydzjeferslaafden

Myn trouwe lêzerkes wisten it fansels al: nei twa jier poëzijbesprekker fan it Friesch Dagblad haw ik lêstlyn, fanwege oare drokte, besletten as resinsint te stopjen. Lykwols, hie ik no noch besprekker west dan stapte ik no per direkt by it Deiblêd.  En dat fanwege in frijwat mislik, anty-keunstartikel fan de haadredakteur. Dy hat it […]

Gottfried Benn in einer Berliner Kneipe

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OKmaXOIzI7Q&feature=player_detailpage[/youtube] Hör zu, so wird der letzte Abend sein, wo du noch ausgeh’n kannst: du rauchst die “Juno” “Würzburger Hofbräu” drei, und liest die Uno, wie sie der “Spiegel” sieht, du sitzt allein (…) Mehr bist du nicht, kein Haus, kein Hügel dein, (…) Mehr warst du nicht, doch Zeus und alle Macht, das All, […]

Mailwiksel mei It Skriuwersboun

Bêst Boun, graach soe ik witte wolle wêrom ik gjin reaksje krij op myn fersyk om de ledelist oan my ta te stjoeren. Ik bin fan doel in stikje oer dizze nuvere praktiken te skriuwen, op myn weblog. Mar, út fatsoen, jou ik it bestjoer earst de kâns út te lizzen wat no krekt it […]

Knilles royeard by Skriuwersboun!

Unike Aksje Kristus Pavlov!

Bestel no by de auteur in spesjaal foar jo synjearre eksimplaar fan Kristus Pavlov. De oplage is beheind, dat wês der gau by! De kosten binne € 15,-. Der wurde jo gjin festjoerskosten berekkene. Wolle jo ek in persoanlike opdracht yn jo eksimplaar skreaun hawwe? Jou it mar troch! Klik hjir foar it bestelformulier