Monthly Archives july 2011

Mail oan it Skriuwersboun + updeet

Understeande mail ferstjoerde ik juster oan it Skriuwersboun. Ik haw neffens my al fjouwer kear in fersyk dien om my de ledelist ta te stjoeren. Dêr haw ik, as nagelnij lid fan it Boun, rjocht op. Sjoch hjir mar, ûnderoan de side. Lykwols: ik krij hielendal gjin reaksje, lit stean stean dy ledelist. It wurdt […]