Cornelis van der Wal

Moanne: augustus 2011

 • Knilles draacht foar!

  It is koart dei, mar ik woe it dochs mar efkes meidiele: no freed, 02-09-2011, wurdt der in dichtersjûn organisearre yn de pleats fan Sjoerd Janzen silger. Lês hjir en hjir mear oer dizze dichtersjûn. Jo kinne sels ek meidwaan!   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KqmRHLLx7Es[/youtube]

 • Hart Crane

  Oer Hart Crane   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J7BzStzykug&feature=player_detailpage[/youtube]

 • It Geheime Hol fan Peazens

 • Klaas Jetse Atsma

 • Kaossilator revisited

  Jim sille wol tinke, wêr bliuwe dy blochkes fan Knilles de lêste tiid? Ik bin hiel drok oan it wurk mei skriuwen, dat dan ûnbrekt wolris de nocht om nòch wat te skriuwen. Mar dat komt goed, eangje net. Hjoed noch net skreaun, mar neat dwaan is fansels gjin opsje. Haw myn Kaossilator ôfstoft en…

 • Klaus Schulze – Georg Trakl

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e4jrp7KePhk[/youtube]

 • Noch in pear te keap!

  Se binne hast fuort. Mar der lizze noch in pear bondels Kristus Pavlov te wachtsjen op in nije lêzer. Hjirneist (rjochts) kinne jo in unyk eksimplaar bestelle. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YwvSWEx13T4&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Mascagni “Cavalleria rusticana”, Intermezzo

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PSL4pPVf9rE&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Boekenois

  It programma fan it Boekefeest 2011 waard earjuster bekendmakke. No, it falt my net iens ôf, Grytsje Schaaf en Elske Kampen binne treflike dichters en de rest jouwe wy it foardiel fan de twifel. Utsein dinges fansels. Ik sil der al hinne, want kritysk wêze sûnder it sels mei te meitsjen… Nee. Aha, ik sjoch no…

 • Literêre prizen 2011, in Profesije

  De Gysbert Japicxpriis giet nei Koos Tiemersma! De Fedde Schurerpriis giet nei Elske Kampen! De Obe Postmapriis giet nei Geart fan der Mear!