Monthly Archives septimber 2011

Bakje blog

No, ik bin sa bliid as in protter dat ik de saek yn eigen hannen haw, wat it bloggen oanbelanget, en net mear by web-log sit. Myn âlde blog is no al mear as in moanne net mear berikber. Ik haw ea neffens my in backup makke, mar wêr stiet dat ek al wer… ‘Weblog.nl […]

Johann Christian Günther

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ooz3YOOieM0[/youtube]

Obe en Fedde, it kin se neat skele + UPDEET

It is earne oars ek al nei foaren brocht, mar dat is skreaun troch ien dy’t anonym bliuwe wol, en dus net al te heldhaftich is, en dus net serieus nommen wurde kin fanwege dizze anonimiteit, dy’t nammers daliks al trochbrutsen is troch ûnderskreaune en dêr is de belutsene net sa bliid mei. In petear […]

Bamy en Boekefeest

No sa, dêr wie’k al wer. It Boekefeest oerlibbe. Ach, ja, it wie al gesellich, om mar in dichterlik wurd te brûken. Ik wie net sa te sprekken oer de kwaliteit fan de reade wyn, dat ik bin letter mar oergien op bier. Jawis, dat is de ferkearde folchoarder. En de lûdsynstallaasje stie net goed […]

Richard Wagner: Siegfrieds Tod und Trauermarsch

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VqZWd3_WhvM[/youtube]

Brian Eno : Seeded

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7JmtDXuNgWM[/youtube]

Efkes lins!

Dus. Moandei bin ik der wer. Deo of  Diablo volente. Moarn al in nije ensafh. Dêr kinne jo my ek fine.

Jules Massenet – Herodiade

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hCwRf49OLy4[/youtube]

Lichtjahre und Wolken

Moai boek oan it lêzen minsken! Es ist Lichtjahre fan Volker Weidermann. ‘Eine kurze Geschichte der deuschen Literatur von 1945 bis heute.‘ Weidermann hat him ynspirearje litten troch Klabund syn Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde. Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, dat hjir online te riedplachtsjen is. Literatuerskiednis om by te gnizen. En dan sizze […]

De Nachtrider

No, it is net bêst! It literêre tydskrift ensafh en it algemien kulturele tydskrift de Moanne hawwe der in nije konkurrint by! It is… de Nachtrider, nij boartersguod fan Abe de Vries  (sjoch plaatsje…). Al daliks typysk Frysk is it alderearste berjocht. Ja, typysk Frysk omdat alles hjir wat letter bart as yn de lannen […]