Cornelis van der Wal

Moanne: oktober 2011

 • It Swijen fen it Boun

  Oare wike tiisdei is de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis. It sil wol oant oare jier duorje foardat de oare literêre prizen, de Fedde Schurer–  en de Obe Postmapriis útrikte wurde kinne. Dat allegear fanwege skandalige sleauwens en des-ynteresse by de Provinsje. Dêr is op dit plak, en yn de LC,  al it nedige oer skreaun.…

 • Agni Parthene

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IomxvOTf-So[/youtube]

 • De winterskriuwer

  No, dat wie in hiele put, de nije ensafh, mar bin bliid dat it der opstiet. Ek in filmke fan my, oer Durk van der Ploeg, en foar de feroaring net iens satirysk kwa opset. Sa kin it ek, dus. Moai dat de wintertiid fannacht wer yngiet, lekker betiid tsjuster, dat is goed foar in…

 • O. Respighi – Pini di Roma (I pini della Via Appia)

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pMeXzqTfNcY[/youtube]

 • Lessen foar de Nacht-Abe

  Pfff… noch in soad wurk te fersetten hjoed en moarn, mar dan hawwe jo ek wat. In hiele nijsgjirrige ensafh no freed, soe’k tinke. Mar ik bin net alhiel objektyf fansels. Yn elts gefal: 28-10-2011 om sa’n 17:00 oere hinne mar efkes delkomme allegear. Ek net alhiel objektyf is, dêr hast him wer, de Nachtrider.…

 • Ynterne soerkoal

  Jo sille wol tinke, hat dy Knilles neat mear te melden? It liket de Nachtrider wol! Is er net mear lilk op allerhanne autoriteiten? Jawis hear, noch altyd ferskriklik boas! Mar ek tige drok mei fan alles. Oer in pear dagen sjogge jo it resultaat. Bin fierders dwaande mei in stúdzje oer de Frânske dichter/skilder…

 • Urlicht, Gustav Mahler (út de 2e symfony) – Aafje Heynis

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a9vv4cPh4BI[/youtube]Urlicht O Röschen rot! Der Mensch liegt in größter Not! Der Mensch liegt in größter Pein! Je lieber möcht’ ich im Himmel sein. Da kam ich auf einen breiten Weg: Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen. Ach nein! Ich ließ mich nicht abweisen! Ich bin von Gott und will wieder zu Gott! Der…

 • Ladytron – They Gave You A Heart, They Gave You A Name

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qIrkOoQ_LA4&feature=player_detailpage[/youtube]

 • De Nachtrider: total loss

  Ja, it like earst noch wol in aardich projekt, de Nachtrider. It soe in soarte fan literêr nijs-dinges wurde moatte. Abe de V. wie yn feite úteinset mei in ienmanstydskrift, want dat der ek noch oaren oan meiwurkje: wa leau’t dat? Dat kin ik ek wol, yn in oare styl skriuwe, en mei sin taalflaters…

 • Skeef

  Astou skeef inne toren komst dan set dien anskoaten ooch um wear recht. Dat is bewezen deur professor Charles Bukowsky. De Amearikanen sêge: Bucowsky, mar de man wadde gien koe en dronk oek gien melk. De Oldehove hangt skeef fan ellende, skever as oait deur ut freeslike plein en ut útsicht op Tresoar, sterile gelearde…