Monthly Archives desimber 2011

Ladytron – Moon Palace

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wbGDYc5yzd0[/youtube]

Van Chinees tot Fries

Van Stipriaan wil dat de neerlandistiek weer ambitieuzer wordt. Laat taalkunde en letterkunde weer samensmelten, betoogt hij. Daar ben ik het dan weer niet mee eens. Ik ben zwartgalliger dan hij: hef die hele neerlandistiek maar op, dat vak is toch z’n geloofwaardigheid al kwijt. Zorg dan wel dat ervoor in de plaats een échte […]

We got you!

Se hawwe my te pakken! http://www.youhavedownloaded.com/

Frjentsjer Kandidaat Kulturele Haatstêd 2022

KH2018 / C1000 + updeet

Ja, jo hawwe gelyk, ik soe nei de opera yn it Ljouwerter Filmhûs, lykwols… ik haw my fersliept. Hie de trein fan 09:30 al hawwe moatten, en dat is eins tefolle frege fan ien dy’t yn de neare nacht noch dwaande is mei de ferheffing fan it Fryske Folts, wat literatuer oanbelanget. Hiel aardich, de […]

Pixies – Debaser

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0P3lhrwio-M[/youtube]

Temperatuer folslein normaal

Een Chinees onderzoek a.h.v. boomringen over de laatste 2485 jaar toont aan dat natuurlijke cycli het klimaat beheersen en dat de temperaturen waarschijnlijk gaan dalen tot 2068. Liu et al. laat zien dat de huidige temperaturen volkomen normaal zijn in vergelijking met de afgelopen 2500 jaar, het heeft allemaal al veel vaker plaats gevonden. Niets […]

Nije ensafh is út!

En Knilles stiet der wer yn, mei in nije ôflevering fan it feuilleton Brún Bloed. En fierders mei in nije Duo von Däniken. Dat lêste fansels yn ko-produksje mei de Berliner Fries Anne Feddema. In soad wille dermei! Ik waarmje aansens in bakje iten op. Wit sa net mear wat der ynsit. Wy sjogge wol.

Fytse foar Schnitzels

Nee, gjin triomfantlik gefoel hjirre, wat it mislearjen fan de Kulturele Haadstêd oanbelanget. In trochstart is noch altyd mooglik. It antlit fan Frou deputearre De Vries stie lykwols net al te fleurich, juster by de Omrop. Friezen wolle gjin feesten dy’t har troch de hege hearen en dames oplein wurde. En de twa jier dat […]

Rienzi as lunch

Hee, dat seach ik tafallich: no snein yn it Ljouwerter Filmhûs in fertoaning fan de opera Rienzi, fan Wagner. Dêr moat ik bywêze. Mei lunch derby ek noch. En in praatsje fan Roelof Nammersma. Ik ken de bêste man net persoanlik, mar ris hearre wat er te sizzen hat. Haw griente en rys en lûmpia […]