Monthly Archives desimber 2011

Fûn op it net

Dit fûn ik op it net. Sels mar efkes lêze. Failing in the Background Syntax A certain type of person would consistently, before actually reading my work, ask me the question: Why do you write? Giving an answer is tricky. Not because I don’t know, but because to do so I might deter them or […]

Seminar op redens

It sil jo net ferbaze: Knilles hat wer wat te seuren. Mar it tafal wol, dat ik gelyk haw. Fyn ik sels. Meikoarten komt der wer in rige lêzingen yn de rige Sirkwy Seminar. Diskear mei organisearre troch ensafh, dat de kwaliteit is garandearre. Ferline jier hiene wy noch it debakel fan Hylke T., dy’t […]

Knilles Wiki

Van der Wal is geboren in Leeuwarden en bracht zijn jeugd in deze stad door. Zijn moedertaal is het Fries, op straat leerde Van der Wal echter ook het Leeuwarder dialect, dat een vorm van Stadsfries is. In de jaren ’80 schreef hij gedichten die werden gepubliceerd in de tijdschriften Hjir en Trotwaer. Hiermee verwierf […]

Guided By Voices – Perfect This Time

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HtBlkNh32UA[/youtube]

SENSUER BY DE MOANNE? + Neiskrift

No ja, net hielendal sensuer, en it kin ek in technyske oarsaak hawwe. Mar feit is dat it artikel fan Josse de Haan oer û.o. de hear T.O. net mear te lêzen is, wannear’t jo net witte dat it der opstiet. It stie ek net by ‘Lêst pleatst’. Eigenaardich. No ja, hjir by Knilles dogge […]

Yllegaal sympoasium

Juster wie ik efkes yn Tresoar, boeken helje fansels. Net in soad minsken witte tink dat jo mei de pas fan de iepenbiere bibliotheek ek by Tresoar liene kinne. Dat wurke oant no ta ek goed, mar om ien of oare reden hat de iepenbiere byb it beteljen fan de kontribúsje net oan Tresoar trochjûn. […]