Monthly Archives jannewaris 2012

Rients Knyflok

De freedsbylage fan de Ljouwerter Krante ris trochlêzen. Is dat eins net in bytsje oerdreaun om withoefolle (haw se net teld) artikelen oan Rients Gratama te wijen? Ik bedoel mar, it liket hast wol in hillichferklearring. It sil grif in aardige man wêze, en wat er makket is ek wol aardich, mar it docht my […]

Duo broadsje

Yo, ensafh is werom fan in wolfertsjinne winterstop. En jo favorite dichter/skriuwer/besprekker/multymediamantsje/kabaretier/eh… stiet der ek wer op. Mei in ferhaal en as Duo-mantsje. Dat as in hazze nei: ensafh.nl. Haw broadsje hamburger, patat pinda iten. Dêrfoar trije glêzen bier dronken yn café Vellinga.

It riedsel fan de krante

Hjoed wer in pear posters opplakt krigen, op it stasjon fan Snits ûnder oaren. Dizze dus:   Al hiel nuver dat de Ljouwerter Krante hjir gjin oandacht oan jaan wol. Jawis, dêr binne wol deeglik parseberjochten nei tastjoerd. Alle oaren Fryske aktiviteiten neame se al. It is my in grut riedsel.   No sa. Bakje […]

Aaipodde

Nee, ik wie nea sa’n MAC-fan, alhoewol’t ik ek, lykas Steve Jobs, hiel faak in swarte trui en spikerbroek oanhaw. Mar sûnt koart haw ik in Aaipodde yn myn besit en ik begjin no earst yn te sjen wat foar prachtige programma’s  der troch de Appelmantsjes en -wyfkes makke binne. Foar it earst eacht profesjonele […]

Bwa

Bwa, lang net lekker, kuchelje en snotterje. Dêrom spitigernôch ek net nei de neffens my tige nijsgjirrige lêzing fan André Looijenga ta west. Mar ik krij de tekst wol ûnder eagen meikoarten. De oanmeldingen foar it dichtersfestijn binne boppe ferwachting grut. Ik haw juster ek noch flyers rûn brocht hjir yn Snits, moarn sjen oft […]

Frysk waarm bakje

No minsken, Duo von Däniken hat hjoed wer nije opnamen makke, en ûnder oaren hawwe wy dat apparaat (sjoch juster) brûkt. Ik begjin der wat yn te kommen, it is dochs minder dreech as dat it earst like… Feit is dat jo hjirmei in drummer en bassist útsparje, dat skeelt yn de personielskosten dus. Meikoarten […]

Yo Man, moai apparaat

Mar ik bin der noch net hielendal út wat de gebrûksoanwizing oanbelanget…   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NFbwiBB6qlc[/youtube]

Wa is der no wer dea yn Fryslân?

In klassiker fan Duo von Däniken [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2yorCNXP3GU[/youtube]

The Raveonettes – Little Animal

Ja minsken, de hegere poëzij: “My girl is a little animal, she alway’s like to FUCK. I can’t find a reason why, but I guess it’s just my luck.” [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VRTK7aqIob0[/youtube]

Dus

Hee aapkes. Ik woe jim hjoed mar nei myn tsjetterjen ferwize. Dus