Monthly Archives febrewaris 2012

De Tocht fan God

Spannend net,  minsken? Ik soe sizze, skriuw de Tocht op ankom snein út, dat it dan teiwaar wurdt is fansels in straf fan God, mar it iis wurdt dan net daliks oantaast, tinkt my. Ja, jo hearre it wol, dy Knilles hat oeral ferstân fan. Ik haw ek efkes reagearre op in frijwat stupide artikel […]

Arabella. Richard Strauss

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KrD3gl-REnQ&feature=player_detailpage[/youtube]

Koarts…

Ik moat tajaan dat ik ek in bytsje koartsich wurd. Jawis, alvestêdekoarts. Dat is ek gjin wûnder, want ik sjoch de riders allegeduerigen foar myn ruten delglydzjen. Dat wie oars al in blackout fan Wieling fannemoarn, doe er it oer it ‘zuidoosten’ hie ynstee fan it súdwesten. Ik haw dêr oer twittere. De papagaaikes nimme […]

Foto’s op Snein

Ariel Pink – Gray Sunset

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nN5iYMiazr8&feature=player_detailpage[/youtube]

Dicken feat. Milah & Korben: “Everything Counts”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BxQSEvHdyjQ&feature=player_embedded[/youtube]

Nije ensafh

Ja minsken en aapkes: der stiet wer in nije ensafh online. Mei fan Knilles in ferhaal en, tegearre mei Anne Feddema as Duo in nije fideoklip. Dus. Lekker iten.

Aap mei Prúk

Heu, ik haw krektlyn  it Fryslân DOK – bonusmateriaal Kulturele Haadstêd besjoen en beharke. Efkes bykomme, want ek dêr begjinne se al wer daliks oer de Alvestêdetocht te eameljen. En it muzikantsje  Sytse Pruiksma  mient ek dat er hiel wat foarstelt. It keale keardeltsje hat him okkerlêsten frijwat ferfelend tsjin jo favorite dichter gedroegen, dat […]

Porcelain Raft – “Put Me to Sleep”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=awGNxUsPfWA&feature=player_detailpage[/youtube]