Monthly Archives juny 2012

Carl Nielsen – Symfony Nû. 4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=niF6Y7ZNqys[/youtube]

Jousma pasta

In jiermannich lyn hie ik it boek ek alris lêzen, mar no wer efkes liend fan de byb: Douwe Kalma yn piama. Sjoch, dat is no ris in moaie titel. Skriuwer is Doeke Sijens, dêr’t Coen Peppelenbos fan bewearde dat er ôfskie naam hie fan de Fryske literatuer, mar Doeke sels hat dat tsjinsprutsen, yn […]

In wier lêsfestijn

No, ik haw de nije Moanne noch net yn de bus krige, mar de ynhâldsopjefte is al beskikber… It belooft wer in wier lêsfestijn te wurden. Neu, gjin besprekken fan literêr wurk wol’k leauwe, of it moat it artikel fan Jaap Krol wêze. Wêr’t ik wier nei útsjoch is it stik fan Elske Schotanus mei […]

16 Juny: Taalhospitaal by de Slachtemarathon

Boekekaoss

No minsken, de Fryske literatuer is rêden fan in wisse ûndergong! It folslein mislearre projekt ‘de Nachtrider’ hat himsels transformearre yn in eh… boekedinges. Nee, Knilles begrypt it allegear net sa goed, mar hat grutte wurdearring foar dit nije inisjatyf. Dochs? Hmm… bin neist de literatuer ek dwaande om myn Aaipodde om te bouwen ta […]

What is Poetry

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E4aWfv-brik[/youtube]

Patat Apenutesmoar

Juster wie ik by de presintaasje fan Ferdinand de Jong syn nije boek:  De lêste trúk. De lokaasje wie tige apart en moai: it Gerjochtsgebou oan it Saailân te Ljouwert. Ik trof earder yn de trein nei L. de ferneamde dichter Koos Dalstra, dy’t letter ek noch by de tige slagge boekoanbieding delkaam. Ik wie […]

It Skriuwersboun: The Musical!