Cornelis van der Wal

Moanne: augustus 2012

 • Dj Keu: Frank & Linda

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IF7yKP9S0ao&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Duo giet wer los

  Hjoed alwer opnamen makke yn Huize Knilles: Duo von Däniken giet aanst ek wer los! Anne Feddema + Kees de Kat Knilles

 • Knilles foar de kamera…

  Hjoed wiene der by my thús filmopnamen mei regisseur Marc Kooij en Hedwig Terpstra, dy’t foar it skript soarge. Meikoarten yn jo theater! Hedwig Terpstra en Marc Kooij (alias dj. Keu)

 • 9 Septimber: Optreden Knilles

  Yn it ramt fan Lyts Laaksum (net te betiizjen mei Grut Lankum) sil ûnder oaren jo favorite dichter Knilles foarlêze op it UIT!Festival te Ljouwert. Set it yn jo aginda!

 • Dichtsje bliksem!

  Oer Fryske bloggers sprutsen: Eeltsje Hettinga wie eartiids ek wolris aktyf op it wrâldwide web, mar dêr hearre jo net in soad mear fan. Jo soene der hast ûngerêst fan wurde! Dat gefoel is aldergeloks sûnt fannemiddei oer, want ik seach Eeltsje – ja, it is de broer fan de ferneamde Tsjêbbe – fytsen yn…

 • Oerrinne nei Facebook

  Heden, heden! Alwer in Fryske blogger ferdwûn, oerrûn nei de Facebook-omjouwing. It is ús Abe! Dat wie fansels in grutte skok foar myn persoantsje. Jawis, ik sit sels ek op Facebook, mar dan mear om myn eigen blochkes oan te kundigjen, en ek wol foar de tsjet. En… om bepaalde diskusjes folgje te kinnen. It…

 • Jean Sibelius, Valse Triste

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5Ls8-pk4IS4&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Walt Whitman “The Wound Dresser”

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lwat6sjiS8Q&feature=player_detailpage[/youtube]

 • Boeken fan Bamy

  Ha goeie! Ik hie, as oprjocht kwerulant en winner fan de Gouden Lykdoarn foar de meast paranoïde Skriuwer efkes by Boeken fan Fryslân ynformearre hoe’t it kaam dat der gjin titels fan Knilles fia harren side te keap wiene. It wûnder barde:  ik krige antwurd. En om’t it hjir om in algemiene kwestje giet, woe…

 • Prioriteit: Proaza

  Jawis, ik haw it der al earder oer hân, mar no lies ik (tafallich, want der sit gjin feed op) op de side fan Sirkwy in stikje fan de hear Teake O. Wat al dúdlik wie wurdt nochris ûnder wurden brocht: poëzij fine se mar neat dêre: Prioriteiten Omdat de hoefeelheid Fryske boeken te grut…