Monthly Archives septimber 2012

Karlheinz Stockhausen: Donnerstag aus Licht

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ANA-wYfHLQk&feature=player_detailpage[/youtube]

Provinsje: ‘Gjin boeken, gjin prizen’

Kim Jûng Ûle net serieus nommen

Noch efkes weromkomme op de plannen fan de Provinsje. En ja, de digibeten sitte allegear op Facebook, dat ik sil dêr wer wat ynfo weihelje moatte. It slimste fan dit alles is dat der hielendal net ris frege is wat of de skriuwers en de útjouwers fan dizze, foar de Fryske Literatuer tige skealike plannen, […]

Waansin slacht ta by Provinsjaal bestjoer + Updeet!

Fannemoarn – ik lei noch yn ‘e sliepsek op myn fjildbedsje op ‘e houtene flier fan myn sliepkeamer, anneks dicht- en mediahokje – doe’t ik ris op myn snoadfoan seach, op Facebook om krekt te wêzen. Ik nim in tekst oer fan de winner fan de Obe Postmapriis Anne Tjerk Popkema: ‘Sa’t ik it begrepen […]

See It On Your Side – Dinosaur Jr.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3uVJwezKBmM&feature=player_detailpage[/youtube]

Ekspedysje

Jawis, de kranten hawwe der oer skreaun, Ekspedysje Laaksum, dêr’t ûnder oaren jo eigen Knilles oan meidie. Frijwat flakke stikjes binne it wurden, Abe de Vries neamt yn it FD bygelyks in pear nammen op, en wêr’t de minsken dy’t by dy nammen hearre foarliezen of muzyk makken.  Dat moat dan in reportaazje foarstelle. Hy […]

Leaver dea as slaef

Pier Boorsma en Cornelis van der Wal Foto: Dinie Postma

Nije Poll: Wa wint de Filmpriisfraach?

Knilles jout it Frysk Publyk de kâns om te stimmen foar it moaiste Spannende Filmke Fan De Moanne Fan It Fryske Boek. Allegear meidwaan! De filmkes binne hjir te sjen. De Poll stiet lofts boppeoan op dizze side.

Frysk SM-boek Hanneke Siderius grut súkses!

50! Wy binne der wer!

No, klear! Moarn wer in regulier blochke. Tige tank foar de meiwurking! En sjoch ek ris op dizze side, dêr’t alle ynstjoeringen foar de Filmpriisfraach te sjen binne. Ja, der is der Ien dy’t der fier boppeút stekt. Ja, yndied, dy dus. Sil oan it itensieden, mar wat… dat is noch Geheim