Monthly Archives oktober 2012

Yn de werhelling: Fryslân stjonkt

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ybsKkIE-1-Q[/youtube]In jier lyn FERBEAN troch de foarsitter fen it Skriuwersboun: Duo von Däniken, mei Fryslân stjonkt

Gedicht op ensafh

Jo hiene it fansels al lêzen, myn gedicht ‘Obe Postmas hie in fyts’. Hjir stiet it.

Fytse mei woarst

Fannemiddei in moai eintsje fytst, ik wie it noch net ferleard. As jo yn ‘e binnenstêd wenje dan brûke jo dat ding hast nea. Moai dat Radio 4 no wer goed te ûntfangen is. Dus. Ek moai, de sjueryrapporten fan de Fedde en de Obe steane online. Faaks steane se dat al in skoftke, mar […]

De nije Von Däniken!

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/62913471″ iframe=”true” /]

Knipp’n en Plakk’n

Ik knip & plak wer wat fan myn Facebook: Hjir steane de Fryske ebooks: http://webshop.elikser.nl/frysk-tde-nije-biblioteek.html Jo soene hast tinke dat der yn Fryslân gjin poëzij skreaun wurdt…. . En hjir it aaklike mantsje dat ik juster yn myn Sneks fûn: Hy liket op in ferneamd Frysk dichter, mar ik kin net op ‘e namme komme… Jûn stamppot […]

Nije Poll: Wat fûnen jo fan de Moanne fan it Fryske Boek?

Jo kinne loftsboppe stimme.

Artikel yn ‘Friso’ oer û.o. Sulveren Twicht

De Moanne fan it Fryske Boek heeft zondagmiddag een wel buitengewoon mooi einde ge- kregen in Workum. Zo’n dertig, vijfendertig mensen kwamen om ongeveer twintig voor twee aan op het Workumer station na gratis te zijn gereisd op vertoon van ‘Bak’, de literaire thriller van Sietse de Vries die als cadeau- boek is overhandigd bij […]

Sulveren Aapke + updeet

Dat wiene in pear enervearjende dagen foar jo eigen Knilles. Tongersdei nei Hamburg west foar in tige nijsgjirrige útfiering fan Tannhäuser fan Wagner. In flitsende ênsenearring fan de ferneamde Harry Kupfer. Benammen yn it begjin mei in soad erotyk. De muzyk is prachtich al sit Wagner hjir noch net op syn hichtepunt, lykas yn de […]

Sulveren twicht foar Knilles

Ja bêste minsken: Knilles hat de sulveren #twicht wûn! Foto Dinie Postma fisker smookt en skriuwt mei fingers fan reek/in antlit op de sakjende sinne/wolkens triuwe read ljocht/dea yn it wetter  

Abe is wer op nivo!

Ik knip & plak efkes wat fan it Facebook fan Elmar Kuiper. Abe de Vries wol graach yn it bestjoer fan it Skriuwersboun. Liket my net sa’n goed idee as ik dit sa lês… Cornelis van der Wal Ik sjoch it al wer, it ‘baaske’ Abe wol wer earne direkteur fan wurde. Over my dead body! […]