Monthly Archives oktober 2012

Bayreuther Festspiele 2011: Tannhäuser: 3 Akt Prelude

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4WfmUmoVs7A&feature=player_detailpage[/youtube]

The Raveonettes – Observations

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h8WWob74qYc&feature=player_detailpage[/youtube]

Efterút buorkje mei Jannewietske

Deputearre De Vries hat juster yn de LC reagearre op it protest út de Fryske skriuwerswrâld fanwegen it samar, sûnder reden, ôfskaffen fan de Obe en de Fedde. Se jout alwer gjin arguminten foar dizze ferearming fan de Fryske literauer. En, fansels, der binne ek alle oare, moaie plannen en der wurdt in hiel soad […]

Alexander von Zemlinsky – Die Seejungfrau (1/6)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9hiJOp7gxjM&feature=player_detailpage[/youtube]

Rely, Obe en Fedde

Hiel aardige Rely priisútrikking juster yn Bears.  Op myn twittert haw ik wat foto’s delsetten. Sjoch mar oft jo der wat oanfine. It skriuwersprotest lûkt al in aardich rychje meidoggers. In opfallende namma yn dat listke is dy fan Koos Tiemersma. Fûn Tiemersma it ôfskaffen fan de Obe en de Fedde in moanne lyn noch […]

Skriuwersprotest!

Mei tank oan Sito Wijngaarden foar it bewurkjen:  

Bestjoer Skriuwersboun moat opstappe + PS

Lit ik begjinne mei in ekskús: it hie it brief fan it Skriuwersboun oan de Provinsje net goed lêzen. Pieter de Groot (LC, Dwers fan hjoed) hie it àl goed lêzen, en benammen de passaazje: ‘Wy hawwe begryp foar it fuortsnijen fan in oantal literêre prizen en it fersterkjen fan de Gysbert’ foel him op. De […]

Mac DeMarco – ‘Only You’

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JDUJI4BmiJg&feature=player_detailpage[/youtube]

De Knilles

Ut de LC fan hjoed:

Knilles nominearre foar de Sulveren #Twicht

De sjuery besteande út: Asing Walthaus (redakteur Leeuwarder Courant), Jetske Bilker (skriuwster) en Sjoerd IJbema (produsint Omrop Fryslân) hat de fiif bêste ynstjoerings útkeazen. De fiif nominearren foar de sulveren Twicht 2012 binne: SimonOosting(Simon Oosting) – #twicht Yslân Ûnder de fjoertoer fan ivoar fûn ik in walfisk dea Nachts bedobbe ik him yn it swarte sân […]