Monthly Archives oktober 2012

Geveltsjestamppot

Ah! Hy bestiet dus dochs noch: de Nijsbrief fan KH2018. Ik bin útnoege om stamppot te iten oare wike moandei. No hie ik juster krekt stamppot hân thús, mei woarst en útbakte spekjes en ik kin der noch wol trije kear fan ite. Ik haw it yn it resinte ferline wolris hân oer de rol […]

Le Diable dans le beffroi

In August 1903, Debussy wrote a scenario in one act and two tableaux based on Poe’s ‘tale of mystery and imagination’, The Devil in the Belfry (1839). [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s4MSWxVbLwI&feature=player_detailpage[/youtube]

Idioaten

‘Wij worden omringd door idioten.’ Ik hoopje dat de hear drs. Loek Hermens it my ferjaan wol, dat ik syn beruchte útspraak ek ris brûk, fansels yn in oare kontekst. Sa’t elkenien wit binne de grutste idioaten  de minsken mei macht. Yn Fryslân hawwe de ambtners de macht, net de deputearren, lit stean de K […]

Duo Twicht

No minsken, dit is dus de Twicht dy’t ik ynstjoerd haw foar de wedstryd: fisker smookt en skriuwt mei fingers fan reek/in antlit op de sakjende sinne/wolkens triuwe read ljocht/dea yn it wetter Wy moatte mar ôfwachtsje! En ôfrûne freed wie der wer in nije ôflevering fan ensafh.nl, mei dêryn in bydrage fan Duo von Däniken. […]