Cornelis van der Wal

Moanne: novimber 2012

 • Hup Abe!

  No minsken, hjoed frij. Ik wachtsje it brief fan de boargemaster ôf… Bin yn elts gefal dwaande mei in artikel oer dizze saak. Yn de tuskentiid giet Aapke de Vries gewoan troch mei it Baaske spyljen. Hy mient noch altyd dat er wat oer ensafh te sizzen hat. Fan Facebook: ‘In oare webmaster miskien? Wêrom…

 • Brief

  Goedemiddag heer Van der Wal,   Hierbij bericht ik u dat wij uw brief in behandeling hebben en dat er binnenkort een reactie naar u toekomt.     Met vriendelijke groet, Dineke IJkema Bestuurssecretariaat

 • Oanfoljende ynformaasje oer twangarbeid Súdwest Fryslân

  Faaks moat ik noch dúdlik meitsje dat it net yn it foarste plak om mysels giet. Ik kin it wurk wol oan. Mar om froulju fan 62 oan it doaskes plakken te setten… Ik fyn it skandalich. En sa binne der wol mear misstannen dêr. Elkenien dy’t ik sprutsen haw, sjocht it as in grutte…

 • Oanfregers bystân nei sosjale wurkpleats stjoerd

  Ûndersteand brief stjoerde ik op 22-11-2012 oan  Hayo Apotheker, boargemaster fan de gemeente Súd West Fryslân. De boargemaster hat net reagearre. Bêste hear Apotheker Op 01-11-2012 haw ik, ynwenner fan de Gemeente Súdwest Fryslân, in oanfraach dien foar in útkearing yn it ramt fan de WWB. De gemeente hat sûnt ôfrûne simmer it saneamde ‘Werk…

 • Knilles stiet der ek yn!

    De maandelijkse kalendergedichten van Folgóre da San Gimignano, jonge Nederlandse en Vlaamse dichters, zoals Delphine Lecompte en Koenraad Goudeseune, moderne en oude ‘klassieke’ gedichten, humorvolle ‘light verse’ voor de zomermaanden, extra veel gedichten van Gerrit Komrij: het is maar een greep uit de gedichten die webmaster van poëziewebsite De Contrabas, dichter, bloemlezer en publicist…

 • Richard Strauss: Ein Heldenleben

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fcL3_lzYT-U[/youtube]

 • Ik haw se/twangarbeid

  Letter mear… Aansens betiid op bêd, want ik moat moarn twangarbeid dwaan foar de Gemeente Súdwest Fryslân. Oer dizze praktiken ek letter mear.

 • Rammstein – Sonne

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kIBeYoP9Wi0[/youtube]

 • TRAKL REMIXED 2012

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jHI7z94kdA4[/youtube]

 • ‘Samle fersen’ Jan Wybenga: € 125,-

  Knippe en plakke fan Feestboek: André Looijenga Kloppet dat fan dy €125? Wat in idioat djoer boek is it dan wurden… As it sa mâl moat, kin ik myn sneontemiddei ek wol nofliker bestedigje. 9 oeren lyn · Leuk Jetske Bilker Do stietst der wol as sprekker by! Lûkst dy werom? En Goaitsen, komt dy…