Monthly Archives novimber 2012

Ut de âlde doaze fan von Däniken

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JeBAF8WF7Uc&list=UUo-BqlLtCQzOO7OHyuMsh2A&index=27&feature=plcp[/youtube]

Kees ‘t Hart bestiet net

Neffens my haw ik it der al ris earder oer skreaun… ja, kloppet. Lês sels mar… Ik haw it oer de grutte Skriuwer en Grut kenner fan de Fryske Literatuer Kees ‘t Hart. De man hat in stikmannich jier yn Ljouwert wenne, en dêrom wit er alles fan de Fryske Skriuwerij. Of net? It artikel […]

Hindrik Sijens: ik bepaal hoe’t jim skriuwe moatte

Ferneatiging fan de Fryske taal en literatuer + Updeet

Dat wie efkes skrikken hjoed! Fia Ferdinand de Jong kaam dit FB berjocht fan Henk Wolf ta my: ‘Ik hearde juster in nijsgjirrich nijtsje: de Fryske Akademy en de provinsje riede yn ferbân mei de produksje fan it ‘Fryske griene boekje’ in tal staveringswizigingen ta. Ien dêrfan is in ferienfâldiging fan de skriuwwize fan de […]

Mahler’s 8th symphony Finale

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9WhNn6zxqVg[/youtube]

De Astrolooch

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ILSqEiDyk6A[/youtube]

Gjin keunst

Ik haw it al mear as ien kear ferkundige: fotografy is gjin keunst, om’t it fierstente maklik is. In keardeltsje út Aldsyl, in eks-militêr, kloppet himsels al in jiermannich op it boarst dat er in grut fotograaf is. Ja, dat is itselde mantsje dat gjin tsjinspraak duldet as ien in reaksje op syn blochke efterlit […]

De Nije von Däniken: Frysk Pariehynder

No, fia it 77e digitale nûmer fan ensafh: Frysk Prairiehynder fan Duo von Däniken. It Duo, jo wisten it al tink, bestiet út Anne Feddema en Cornelis van der Wal. Klik op it plaatsje. Dat is in befel. Dan komt der in filmke, mei dêrûnder unike koyboymesyk. Ek wat psychedelysk.  No sa. Haw bamy rames […]

Twitter út Museum Dr88888888

Hjoed, as it slagget, in twitterferslach fan dizze iepening yn Museum Dr88888888888888888888888888888888888888888888888888. Stay tuned op myn twittert

Facebook: efterbaks

Sjoch, dat is it leffe, efterbakse fan guon Facebookbrûkers. In sekere Elske Schotanus skynt op har FB soksawat skreaun te hawwen: ‘Ensafh is in digitaal úthoekje.’ En dat skriuwt de *kuch* ferneamde besprekker, dy’t net goed genôch mear wie foar de Moanne. Te lef om har skriuwsels no lêze te litten oan ûndertekene. Ien treast: […]