Cornelis van der Wal

Moanne: desimber 2012

 • Koos Kafka

  Dat wol oars net sizze dat ik Snits gjin moaie stêd fine soe! Ik haw hjir mei alle nocht wenne, oant dat dy ***ambtners mei harren ***-eftige plannen kamen. (SELSSENSUER) Mar no hiel wat oars: Koos Tiemersma, yn syn fermomming as Froon Akker, in tige nuver, net al te oantreklik pseudonym, is de lêste tiid…

 • Tabé harré

  Ja, jo hawwe gelyk, it blochke is der in bytsje by bleaun de lêste tyd. Dat hat ferskate oarsaken, dy’t jo benammen yn de persoanlike sfear sykje moatte. Mar dan posityf dus. Amoureus en sa. Dat lêste is ek de haadreden dat ik meikoarten (kin in skoftke duorje) út Snits weigean. In oare reden is…

 • Arrigo Boito Mefistofele

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5eUUhw0eHbI[/youtube]

 • Doku K-Rûte oer û.o. Cornelis van der Wal

  Fan sa’n oardel jier lyn. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fTEvJC8S5LE[/youtube]

 • Yn de werhelling: Duo von Däniken mei Krysttaspraak dûmny Ype Schaaf

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oevsNy8cp5M[/youtube]

 • Krystkampen

  Jawis, ik haw in brief fan boargemaster Hayo krigen. Der wurdt lykwols hielendal net yngien op it feit dat in soad útkearingsoanfregers har tige fernedere fiele trochdat se nei de Sosjale Wurkpleats stjoerd wurde. It bestjoer fan SWF fynt soks lykwols hiel gewoan. Ik bin no wol klear mei dizze saak. Ik sil der net…

 • Niccolò Machiavelli

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TGqmXY6TYWo[/youtube]

 • Filmke Harmen Sytstra

  Ôfrûne freed wie der wer in ôflvering fan de ensafh-digi. Diskear in special oer Harmen Sytstra. Knilles hat in filmke makke nei oanlieding fan dit thema.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zjp7WtGg9f0[/youtube]

 • Petear mei C.G. Jung

  Fia Dangerous Minds [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=biu4ds63lqc[/youtube]

 • Melody’s Echo Chamber – I Follow You

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v29I0srhPwg[/youtube]