Monthly Archives desimber 2012

Scott Walker – ‘Epizootics!’

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2Ih7KzKLLWA[/youtube]

Antwurd fen it Boun

As antwurd op dit brief oan it Skriuwersboun krige ik dizze mail: Ha minsken, Moai sa, de earste kandidaat. Ik tink wol dat Cor it folgjende witte moat: Bêste Cor, Moai datst dy no al kandidaat stelst, wy stelle it op priis. Lykwols, dyn opmerking oer in tekoart oan demokrasy slacht nearne op. Elk bestjoer […]

Delphine Lecompte

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IIafs2yZsnM[/youtube]

Kees en de Augurch

Wisten jim al dat myn kat Kees wer werom is nei hast trije wiken spoarleas? Stie sneontejûn samar wer foar de doar, neat te te rêden, neat oan te fernimmen. Daliks op de itensbakjes ôfrinne fansels – mar dyn hie ik al lang oprêden, want ik hie der net mear op hope. No sa. Der […]

Grutte gedichtejûn fan literêr tydskrift Ensafh

Yn it ramt fan de Nationale Gedichtendag organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op 31-01-2013 yn de stêd Snits in grutte gedichtejûn, dêr’t elkenien oan meidwaan kin! Der binne trije mooglikheden: – Dichters kinne twa of trije gedichten foarlêze . – Poëzyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlêze. – Gewoan komme te harkjen. Dichters en foarlêzers wurde fersocht […]

Besprekken Dam bywurke + updeet

Mei: Elske Kampen: Dit is it gedicht Willem Abma: Troch eigen lânskip Eppie Dam: mem sjocht boi (troch J. Veenbaas) Klik hjir Updeet. Dizze noch tafoege: Elmar Kuiper: Granytglimkes

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

Luigi Nono – Non Consumiamo Marx

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PkgIjlVsRPE[/youtube]

ûnlêsbere pankoeken

Fannemiddei, tusken it reguliere skriuwwurk troch, efkes yn de nijste Moanne omlêzen. In bytsje al tefolle polityk, nei myn sin. Piter Jelles èn Domela wurde yn de skynwerpers setten. Net al te nijsgjirrich, dy mantsjes. De poëzij fan Troelstra seit my earlik sein hielendal neat. Mar dat sil ik wol net sizze meie. En wêrom […]

Brief oan it Boun

Bêst Boun: nei oanlieding fan it ferslach fan jim gearkomste http://www.ensafh.nl/?p=27843 it folgjende. ‘Der sille nije minsken benadere wurde.’ As nije bestjoersleden dus. Soks fernuveret my al wat, it liket my better dat leden harsels kandidaat stelle, en dat der ferkiezingen komme, wat in nij bestjoer oanbelanget. It begryp ‘demokrasy’ is jim dochs net alhiel frjemd? Oant […]