Monthly Archives desimber 2012

Rapportsifers Cornelis van der Wal

Wat tinkt jim? Hat Knilles net in ryksdaalder fertsjinne foar syn rapport? Sjoch myn sifers hjirûnder. Ik hoopje dat it wat te lêzen is! 1 is it leechste, 3 it heechste. 0 betsjut dat it net fan tapassing is, of net te beoardieljen is.    

De ridende psychiater

Juster kaam der wer in nije digitale ensafh.nl online te stean. Mei ûnder oare in nije von Däniken! Omrop Fryslân presintearret: de ridende psychiater, dr. Jetze Kuiper. [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/70327306″ iframe=”true” /]

The Who – Substitute

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eswQl-hcvU0[/youtube]

frijlitten

No sa, ik bin frijlitten. En it antwurd fan de Boargemaster skynt ûnderweis te wêzen. It moast noch efkes yn it Frysk oerset wurde. Goeie saak, want myn Hollânsk wurdt wat rustich. Ik sil it epistel skenne en set it hjir dan del. Dus. Haw stamppot boerekoal mei spekjes iten. Dus. En dan no graach […]

Moarn nijs fan ‘it wurk’

stay tuned!

Skriuwersboun: noch nea fan demokrasy heard…

In sitaat út it ferslach fan it Skriuwersboun: ‘ List fan ôftreden Bennie Huisman hâldt 1 jannewaris 2013 op. Koos Tiemersma en Auck Peanstra binne net werkiesber yn april. Omdat trije ôfgeande leden wol wat folle is, sil Auck noch in jier bliuwe. Der sille nije minsken benadere wurde.’ Dat: it bestjoer benaderet sels minsken dy’t […]

Bruckner: Symphony No.8

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2X-USV8v96c[/youtube]

Vaughan Williams: A Pastoral Symphony

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v228NtwOvTI[/youtube]

Esenin: It liet fan de hûn

Klik op foto foar filmke   The Bitch Translated by Daniel Weissbort In the morning the bitch whelped Seven reddish-brown puppies, In the rye barn where a row Of bast mats gleamed like gold. Licking their pelts smooth, And underneath her, the snow Melted out in the heat. But at dusk, when the hens Were […]